| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/115/2011 Rady Miasta Radzionków

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (jedn. tekst z 2010 r. Dz.U. Nr 95 poz. 613 z późn.zmianami)

1. *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie j- wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 302 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 524 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 646 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi

pneumatyczne lub

równoważne

inny system

zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

15

728

782

15

782

1 318

3 osie

12

21

842

896

21

1 070

1 660

4 osie i więcej

12

29

1 098

1 742

29

1 742

2 584

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 664 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi

pneumatyczne lub

równoważne

inny system

zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

31

728

970

31

1 488

2 042

3 osie

12

40

1 312

1 816

40

1 816

2 686

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 376 zł.

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

dopuszczalna masa całkowita w tonach

zawieszenie osi

pneumatyczne lub

równoważne

inny system

zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

1 oś

12

25

406

420

25

430

592

2 osie

12

28

448

502

28

33

648

896

33

38

896

1 360

38

1 210

1 792

3 osie

12

38

714

994

38

994

1 350

5) od autobusu:

liczba miejsc

Autobusy

stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc

448

równej lub więcej niż 30 miejsc

502

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr LVII /479/ 2010 z dnia 29 października 2010r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Bernard Skibiński

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »