| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miasta Radzionków

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami)

1. *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co nastepuje :

§ 1.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w zakresie działania gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U.z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.);

3. Budynki lub ich części stanowiące lokale socjalne oraz komunalne wykorzystywane do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;

4. Grunty, budynki lub ich części użytkowane wyłącznie na niekomercyjne cele: ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli, kulturalne, oświatowe, pomocy społecznej, krzewienia kultury fizycznej i sportu.

5. Części budynków mieszkalnych stanowiące piwnice nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;

6. Budynki znajdujące się na gruntach rodzinnych ogrodów działkowych, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

7. Części budynków zajęte na szalety miejskie;

8. Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu (współużytkowaniu) wieczystym gminy.

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr LVII/480/2010 z dnia 29 października 2010 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków .


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady


Bernard Skibiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »