| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miasta Radzionków

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami)

1. *(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Miasta Radzionków uchwala, co nastepuje :

§ 1.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane wyłącznie do działalności związanej z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostających w zakresie działania gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U.z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.);

3. Budynki lub ich części stanowiące lokale socjalne oraz komunalne wykorzystywane do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;

4. Grunty, budynki lub ich części użytkowane wyłącznie na niekomercyjne cele: ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli, kulturalne, oświatowe, pomocy społecznej, krzewienia kultury fizycznej i sportu.

5. Części budynków mieszkalnych stanowiące piwnice nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;

6. Budynki znajdujące się na gruntach rodzinnych ogrodów działkowych, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

7. Części budynków zajęte na szalety miejskie;

8. Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu (współużytkowaniu) wieczystym gminy.

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Miasta Radzionków Nr LVII/480/2010 z dnia 29 października 2010 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków .


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady


Bernard Skibiński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »