| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/307/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 7, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na: boiska, obiekty sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży, inne niż określone w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem oddanych innym przedsiębiorcom do odpłatnego korzystania.

§ 2. Jeżeli ze zwolnienia korzysta podatnik, będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. z 2007 Dz.U. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.), zwolnienie, o którym mowa w § 1 Uchwały, odbywa się zgodnie z przepisami:

1)rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006r., str. 5);

2)rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z dnia 21.12.2007r., str. 35);

3)rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z dnia 25.07.2007r., str. 6).

§ 3. 1. W przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości, określonego w § 1 uchwały, jest on zobowiązany, w terminie do dnia 31 stycznia 2012r., do przedłożenia Prezydentowi Miasta Mysłowice deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych, na obowiązujących w danym roku podatkowym formularzach z wykazem nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz zwolnionych na podstawie § 1 Uchwały.

2. Nadto, poza dokumentacją o której mowa w ust. 1, podatnicy o których mowa w § 2 Uchwały składają w terminie wyznaczonym w ust. 1:

1)jeśli zwolnienie udzielane jest jako pomoc de minimis na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r., o którym mowa w § 2:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciagu 2 poprzedzajacych go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujacych się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);

c) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

2)jeśli zwolnienie udzielane jest jako pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 lub pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007, o których mowa w § 2:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie jakie podatnik otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w okresie trzech lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

c) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »