| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/307/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 7, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na: boiska, obiekty sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży, inne niż określone w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem oddanych innym przedsiębiorcom do odpłatnego korzystania.

§ 2. Jeżeli ze zwolnienia korzysta podatnik, będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. z 2007 Dz.U. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.), zwolnienie, o którym mowa w § 1 Uchwały, odbywa się zgodnie z przepisami:

1)rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006r., str. 5);

2)rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z dnia 21.12.2007r., str. 35);

3)rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z dnia 25.07.2007r., str. 6).

§ 3. 1. W przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości, określonego w § 1 uchwały, jest on zobowiązany, w terminie do dnia 31 stycznia 2012r., do przedłożenia Prezydentowi Miasta Mysłowice deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych, na obowiązujących w danym roku podatkowym formularzach z wykazem nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz zwolnionych na podstawie § 1 Uchwały.

2. Nadto, poza dokumentacją o której mowa w ust. 1, podatnicy o których mowa w § 2 Uchwały składają w terminie wyznaczonym w ust. 1:

1)jeśli zwolnienie udzielane jest jako pomoc de minimis na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r., o którym mowa w § 2:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciagu 2 poprzedzajacych go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujacych się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);

c) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

2)jeśli zwolnienie udzielane jest jako pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 lub pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007, o których mowa w § 2:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie jakie podatnik otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w okresie trzech lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

c) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »