| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 138/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,84 zł.

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 3,62 zł.

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,43 zł.

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,70 zł.

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 21,94 zł.

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,29 zł.

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,45 zł.

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,36 zł.

3. od budowli:

od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2%

§ 2. Wprowadzić zwolnienia od podatku od nieruchomości ponad określone w art. 7 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 565/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 6. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik do Uchwały Nr 138/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.

ZWOLNIENIA

I. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na / przez:

a) działalność zorganizowaną w ramach pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

b) działalność charytatywną - w okresie jej wykonywania;

c) cele rehabilitacyjno-lecznicze dla osób niepełnosprawnych oraz podmioty realizujące zadania na rzecz ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Siemianowic Śląskich;

d) potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

2) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

3) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych;

4) budynki lub ich części i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy i będące w posiadaniu organizacji zawodowych, organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej;

II. Zwolnienia, o których mowa w pkt I nie obejmują budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »