| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 138/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,84 zł.

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 3,62 zł.

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,43 zł.

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,70 zł.

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 21,94 zł.

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,29 zł.

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,45 zł.

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,36 zł.

3. od budowli:

od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2%

§ 2. Wprowadzić zwolnienia od podatku od nieruchomości ponad określone w art. 7 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 565/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 6. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik do Uchwały Nr 138/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 listopada 2011 r.

ZWOLNIENIA

I. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na / przez:

a) działalność zorganizowaną w ramach pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

b) działalność charytatywną - w okresie jej wykonywania;

c) cele rehabilitacyjno-lecznicze dla osób niepełnosprawnych oraz podmioty realizujące zadania na rzecz ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Siemianowic Śląskich;

d) potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

2) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

3) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych;

4) budynki lub ich części i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy i będące w posiadaniu organizacji zawodowych, organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej;

II. Zwolnienia, o których mowa w pkt I nie obejmują budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »