| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka - budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2012 roku

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art.7 ust. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 813 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. z dnia 25 paxdziernika 2011r. Nr 95, poz. 961) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn.zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości w 2012 roku ustala się w skali roku podatkowego (kalendarzowego) w następujących wysokościach:

1. Budynki oraz budowle:

1) budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,61 zł;

2) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem pkt 3, pkt 4 i pkt 5 - od 1m2 pow. użytkowej: 17,05 zł;

3) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług hotelarskich w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie takiej działalności, a także w innych obiektach wynajem domów, mieszkań lub pokoi w liczbie przekraczającej 5 pomieszczeń - od 1 m2 pow. użytkowej: 15,86 zł;

4) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 pow. użytkowej: 9,99 zł;

5) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 pow. użytkowej: 4,41zł;

6) pozostałe budynki lub ich części, obejmujące:

a) budynki lub ich części użytkowane jako pomieszczenia gospodarcze, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2 - od 1m2 pow. użytkowej: 3,84 zł;

b) garaże wolnostojące, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2 i 3 - od 1m2 pow. użytkowej: 4,17 zł;

c) pozostałe budynki lub ich części nie wymienione w lit. a i b, w tym budynki letniskowe lub budynki zajmowane na cele letniskowe - od 1m2 pow. użytkowej: 6,34 zł;

7) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2 - 2%wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

8) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne w rozumieniu właściwych przepisów, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami i instalacjami, w tym przewody przyłączeń, budowle związane z poborem i uzdatnianiem wody, rurociągi i przewody sieci wodociągowej wraz z urządzeniami i instalacjami, w tym przewody przyłączeń - 1%wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Grunty:

1) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej inna niż działalność rolnicza lub leśna, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni: 0,66 zł;

2) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni: 4.27zł;

3) pozostałe grunty, nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym - od 1m2 powierzchni: 0,27 zł.

3. Użyte w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. c niniejszej uchwały określenia oznaczają:

1) "budynek letniskowy" - budynek o takim przeznaczeniu określony w prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowę, wydanej w trybie przepisów Prawa budowlanego;

2) "budynek zajmowany na cele letniskowe" - budynek wykorzystywany w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych lub turystycznych przez osoby nie mające na terenie Gminy Węgierska Górka stałego miejsca pobytu.

4. Niezależnie od postanowień poprzedzających, za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie uważa się działalności polegającej na wynajmie turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Węgierska Górka przez osoby ze stałym miejscem pobytu na terenie Gminy Węgierska Górka, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku do nieruchomości:

1) nieruchomości lub ich części, w tym obiekty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, stanowiące własność (współwłasność), pozostające w użytkowaniu wieczystym lub posiadaniu gminy Węgierska Górka lub gminnych jednostek organizacyjnych albo zarządzie lub administracji gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli nie zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust.1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem oddanych na rzecz osób trzecich w dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste lub posiadanych przez osoby trzecie bez tytułu prawnego. Przez gminne jednostki organizacyjne należy rozumieć jednostki organizacyjne należące do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

2) nieruchomości lub ich części, w tym obiekty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, stanowiące własność (współwłasność) lub będące w posiadaniu stowarzyszeń oraz ich związków, zajętych na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu właściwych przepisów, pod warunkiem, iż nie pozostają związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz wymienione nieruchomości i obiekty nie stanowią przedmiotu najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, lub innej umowy o podobnym charakterze przewidzianej przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współposiadania z udziałem gminy, zwolnienie odpowiadające udziałowi gminy we współwłasności lub współposiadaniu dotyczy gminnej jednostki organizacyjnej wykonującej w imieniu gminy zarząd, administrację lub w inny sposób dysponującej nieruchomością lub jej częścią.

§ 3. 1. Pobór podatku od osób fizycznych może nastąpić w drodze inkasa przez Sołtysów poszczególnych sołectw.

2. Z tytułu inkasa Sołtysi otrzymują następujące wynagrodzenie pieniężne:

1) Sołtys Ciśca – Stanisław Motyka: 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami);

2) Sołtys Cięciny - Antoni Figura: 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami);

3) Sołtys Żabnicy - Mirosława Biegun: 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami);

4) Sołtys Węgierskiej Górki - Renata Madejczyk: 6,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXI/275/2010 z dnia 28 wrzesnia 2010r r. Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2011 roku,oraz Uchwała nrVI/43/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. Rady Gminy Wegierska Górka w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/275/2010 z dnia 28 wrzesnia 2010r .Rady Gminy Wegierska Górkaw sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wegierska Górka-budynków,budowli i gruntów oraz niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2011roku.

§ 6. 1. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład gminy Węgierska Górka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obejmuje zobowiązania podatkowe powstałe i należne począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zofia Barcik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »