| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka - budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2012 roku

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art.7 ust. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 813 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. z dnia 25 paxdziernika 2011r. Nr 95, poz. 961) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn.zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości w 2012 roku ustala się w skali roku podatkowego (kalendarzowego) w następujących wysokościach:

1. Budynki oraz budowle:

1) budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,61 zł;

2) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem pkt 3, pkt 4 i pkt 5 - od 1m2 pow. użytkowej: 17,05 zł;

3) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług hotelarskich w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie takiej działalności, a także w innych obiektach wynajem domów, mieszkań lub pokoi w liczbie przekraczającej 5 pomieszczeń - od 1 m2 pow. użytkowej: 15,86 zł;

4) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 pow. użytkowej: 9,99 zł;

5) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 pow. użytkowej: 4,41zł;

6) pozostałe budynki lub ich części, obejmujące:

a) budynki lub ich części użytkowane jako pomieszczenia gospodarcze, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2 - od 1m2 pow. użytkowej: 3,84 zł;

b) garaże wolnostojące, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2 i 3 - od 1m2 pow. użytkowej: 4,17 zł;

c) pozostałe budynki lub ich części nie wymienione w lit. a i b, w tym budynki letniskowe lub budynki zajmowane na cele letniskowe - od 1m2 pow. użytkowej: 6,34 zł;

7) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2 - 2%wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

8) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne w rozumieniu właściwych przepisów, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami i instalacjami, w tym przewody przyłączeń, budowle związane z poborem i uzdatnianiem wody, rurociągi i przewody sieci wodociągowej wraz z urządzeniami i instalacjami, w tym przewody przyłączeń - 1%wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Grunty:

1) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej inna niż działalność rolnicza lub leśna, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni: 0,66 zł;

2) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni: 4.27zł;

3) pozostałe grunty, nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym - od 1m2 powierzchni: 0,27 zł.

3. Użyte w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. c niniejszej uchwały określenia oznaczają:

1) "budynek letniskowy" - budynek o takim przeznaczeniu określony w prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowę, wydanej w trybie przepisów Prawa budowlanego;

2) "budynek zajmowany na cele letniskowe" - budynek wykorzystywany w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych lub turystycznych przez osoby nie mające na terenie Gminy Węgierska Górka stałego miejsca pobytu.

4. Niezależnie od postanowień poprzedzających, za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie uważa się działalności polegającej na wynajmie turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Węgierska Górka przez osoby ze stałym miejscem pobytu na terenie Gminy Węgierska Górka, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku do nieruchomości:

1) nieruchomości lub ich części, w tym obiekty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, stanowiące własność (współwłasność), pozostające w użytkowaniu wieczystym lub posiadaniu gminy Węgierska Górka lub gminnych jednostek organizacyjnych albo zarządzie lub administracji gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli nie zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust.1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem oddanych na rzecz osób trzecich w dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste lub posiadanych przez osoby trzecie bez tytułu prawnego. Przez gminne jednostki organizacyjne należy rozumieć jednostki organizacyjne należące do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

2) nieruchomości lub ich części, w tym obiekty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, stanowiące własność (współwłasność) lub będące w posiadaniu stowarzyszeń oraz ich związków, zajętych na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu właściwych przepisów, pod warunkiem, iż nie pozostają związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz wymienione nieruchomości i obiekty nie stanowią przedmiotu najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, lub innej umowy o podobnym charakterze przewidzianej przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współposiadania z udziałem gminy, zwolnienie odpowiadające udziałowi gminy we współwłasności lub współposiadaniu dotyczy gminnej jednostki organizacyjnej wykonującej w imieniu gminy zarząd, administrację lub w inny sposób dysponującej nieruchomością lub jej częścią.

§ 3. 1. Pobór podatku od osób fizycznych może nastąpić w drodze inkasa przez Sołtysów poszczególnych sołectw.

2. Z tytułu inkasa Sołtysi otrzymują następujące wynagrodzenie pieniężne:

1) Sołtys Ciśca – Stanisław Motyka: 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami);

2) Sołtys Cięciny - Antoni Figura: 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami);

3) Sołtys Żabnicy - Mirosława Biegun: 7,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami);

4) Sołtys Węgierskiej Górki - Renata Madejczyk: 6,5% dokonanego poboru podatku (wraz z odsetkami).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXI/275/2010 z dnia 28 wrzesnia 2010r r. Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2011 roku,oraz Uchwała nrVI/43/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. Rady Gminy Wegierska Górka w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/275/2010 z dnia 28 wrzesnia 2010r .Rady Gminy Wegierska Górkaw sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wegierska Górka-budynków,budowli i gruntów oraz niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2011roku.

§ 6. 1. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład gminy Węgierska Górka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obejmuje zobowiązania podatkowe powstałe i należne począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zofia Barcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »