| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/127/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1 016)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Określa się na 2012 rok wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego:

1)

Od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,80zł

od 1 m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,15zł

od 1 ha powierzchni,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,41zł

od 1 m2 powierzchni

2)

Od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych

0,67 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

21,05zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,82 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,27 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,06 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)

Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr (drogi).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr LI/499/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień od tego podatku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »