| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/128/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230: z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113), art. 18a i art. 19 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016):

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala :

§ 1.

1. Wprowadza się na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego opłatę od posiadania psów.

2. Określa się wysokość stawki opłaty od posiadania psów.

3. Określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2.

Określa się roczną stawkę opłaty od posiadania psów na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 36,00 zł. od jednego psa.

§ 3.

1. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo - bez wezwania - do dnia 31 maja roku podatkowego w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. W przypadku wejścia w posiadanie psa w ciągu roku podatkowego opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do ilości pełnych miesięcy posiadania psa, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3. W przypadku zaprzestania posiadania psa w ciągu roku podatkowego opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do ilości miesięcy posiadania psa.

4. W przypadku gdy podatnik wszedł w posiadanie psa po dniu 31 maja roku podatkowego opłatę uiszcza się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia w posiadanie psa wg zasad określonych w pkt 2 i 3.

§ 4.

Od opłaty od posiadania psów zwalnia się:

1. posiadanie psów nabytych od miejskich jednostek organizacyjnych realizujących zadanie gminy Wodzisław Śląski w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania),

2. posiadanie psów trwale oznakowanych poprzez mikro czipową identyfikację elektroniczną psów – w roku następującym po roku w którym dokonano elektronicznej identyfikacji psa.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr LI/500/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »