| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/128/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230: z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113), art. 18a i art. 19 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016):

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala :

§ 1.

1. Wprowadza się na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego opłatę od posiadania psów.

2. Określa się wysokość stawki opłaty od posiadania psów.

3. Określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2.

Określa się roczną stawkę opłaty od posiadania psów na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 36,00 zł. od jednego psa.

§ 3.

1. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo - bez wezwania - do dnia 31 maja roku podatkowego w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. W przypadku wejścia w posiadanie psa w ciągu roku podatkowego opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do ilości pełnych miesięcy posiadania psa, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3. W przypadku zaprzestania posiadania psa w ciągu roku podatkowego opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do ilości miesięcy posiadania psa.

4. W przypadku gdy podatnik wszedł w posiadanie psa po dniu 31 maja roku podatkowego opłatę uiszcza się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia w posiadanie psa wg zasad określonych w pkt 2 i 3.

§ 4.

Od opłaty od posiadania psów zwalnia się:

1. posiadanie psów nabytych od miejskich jednostek organizacyjnych realizujących zadanie gminy Wodzisław Śląski w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania),

2. posiadanie psów trwale oznakowanych poprzez mikro czipową identyfikację elektroniczną psów – w roku następującym po roku w którym dokonano elektronicznej identyfikacji psa.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr LI/500/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »