| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.5 i art.7 ust.3 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. zm ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski nr 95 poz. 961), na wniosek Burmistrza Miasta:

Rada Miejska w Pyskowicach u c h w a l a

§ 1. Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,21 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych:

a) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – 0,28 zł od 1 m2 powierzchni.

b) innych niż wymienione pod lit. a), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od pozostałych budynków lub ich części:

a) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 3,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) innych niż wymienione pod lit. a) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3-7 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia w całości z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej , oświaty oraz opieki społecznej przez podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku a świadczące usługi na rzecz mieszkańców miasta, z wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych oraz prowadzenia placówek opiekuńczych i wychowawczych przez podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku a świadczące usługi na rzecz mieszkańców miasta, z wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

4) grunty, budynki lub ich części zajęte na wykonywanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

§ 3. Podatek można regulować w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub dokonywać wpłat na rachunek bankowy budżetu gminy w: B.S. Gliwice O/ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XL/318/09 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice, zmieniona uchwałą nr II/16/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 9 grudnia 2010r. oraz uchwałą nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 1 września 2011r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. W sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »