| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.5 i art.7 ust.3 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. zm ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski nr 95 poz. 961), na wniosek Burmistrza Miasta:

Rada Miejska w Pyskowicach u c h w a l a

§ 1. Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,21 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych:

a) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – 0,28 zł od 1 m2 powierzchni.

b) innych niż wymienione pod lit. a), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od pozostałych budynków lub ich części:

a) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 3,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) innych niż wymienione pod lit. a) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3-7 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia w całości z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej , oświaty oraz opieki społecznej przez podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku a świadczące usługi na rzecz mieszkańców miasta, z wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych oraz prowadzenia placówek opiekuńczych i wychowawczych przez podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku a świadczące usługi na rzecz mieszkańców miasta, z wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

4) grunty, budynki lub ich części zajęte na wykonywanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

§ 3. Podatek można regulować w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub dokonywać wpłat na rachunek bankowy budżetu gminy w: B.S. Gliwice O/ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XL/318/09 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice, zmieniona uchwałą nr II/16/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 9 grudnia 2010r. oraz uchwałą nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 1 września 2011r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. W sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »