| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.108.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

1) mieszkalnych na wszystkich kondygnacjach (w tym od piwnic, poddaszy oraz garaży w budynkach mieszkalnych) - 0,64 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,75 zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,91 zł,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,93 zł.

2. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni - 0,78 zł,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 hektara powierzchni - 4,22 zł,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni - 0,34 zł.

3. Określa się wysokość stawek podatku od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie korzystające z takiego zwolnienia z mocy ustawy grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (symbol „dr”), które nie zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XLVIII/408/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą nr III/15/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 grudnia 2010 r. oraz uchwałą nr 12.78.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 sierpnia 2011 r.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Miasta Rydułtowy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »