| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/151/11 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2012

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie miasta Zawiercia w wysokości: 3,50 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni.

§ 2. Jeżeli do pełnych m2 zajmowanej powierzchni brakuje mniej niż 0,5 m2 to obmiar zaokrągla się w górę do pełnego m2 .

§ 3. Pobór należności pieniężnych z tytułu opłaty targowej realizowany jest w drodze inkasa przez następujące podmioty :

1. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM” w Zawierciu na targowisku przy ulicy Żabiej,

2. MSNZZ Pracowników z CMC Zawiercie S.A. i Spółek Działalność Gospodarcza na targowiskach w obrębie ulic: Parkowej, Broniewskiego, Piłsudskiego,

3. Straż Miejska w Zawierciu.

§ 4. Opłata targowa pobierana jest przez inkasentów, o których mowa w § 3 od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% kwoty pobranej opłaty targowej, za wyjątkiem Straży Miejskiej, której wynagrodzenie za pobraną opłatę nie przysługuje.

§ 6. Inkasenci określeni w § 3 uchwały, za wyjątkiem Straży Miejskiej są zobowiązani do odprowadzenia zebranej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 7. Straż Miejska zobowiązana jest do wpłaty zebranej kwoty opłaty targowej codziennie do kasy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LVII/717/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2011.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »