| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 77/XI/2011 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (MP Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Kroczyce uchwala:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - zł. 0,78 od 1m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - zł. 4,33 od 1ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - zł. 0,20 od 1m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych zł. 0,55 od 1m2 powierzchni
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - zł. 19,95od 1m2 powierzchni
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - zł. 10,24 od 1m2 powierzchni
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - zł. 3,50 od 1m2 powierzchni
e) pozostałych:
- budynków letniskowych - zł. 7,36 od 1m2 powierzchni
- garaży i pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - zł. 4,30 od 1m2 powierzchni
3. Od budowli: - 2% ich wartości
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.
2. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu i wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.
3. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ratownictwa górskiego, wodnego i drogowego.
4. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
5. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań z zakresu kultury.
6. Grunty i budynki służące do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej.
7. Grunty, budynki i budowle służące do wykonywania zadań w zakresie sportu i rekreacji.
8. Grunty, budynki i ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.
9. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny komunikacyjne - drogi oznaczone symbolem „dr” nie podlegające wyłączeniu art.2 ust.3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 4. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Karoń
 
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »