| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XI.56.2011 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.); art. 5 ust.1 oraz ust. 2 - 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r., z późn. zm.) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/744/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala :

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni,

d) pozostałych – 0,30 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego – 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych – 5,21 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 2. 1) Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) nieruchomości lub i ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez gminne jednostki organizacyjne nie korzystające ze zwolnień ustawowych,

b) nieruchomości stanowiące mienie komunalne nie będące we władaniu innych podmiotów,

c) grunty i budynki wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej, która nie stanowi działalności w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

d) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu,

e) budynki, budowle i grunty związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2) Zwolnienia o których mowa w ustępie 1 nie obejmują gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr XLVII/47/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »