| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XI.56.2011 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.); art. 5 ust.1 oraz ust. 2 - 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r., z późn. zm.) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/744/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala :

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni,

d) pozostałych – 0,30 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego – 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych – 5,21 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 2. 1) Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) nieruchomości lub i ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez gminne jednostki organizacyjne nie korzystające ze zwolnień ustawowych,

b) nieruchomości stanowiące mienie komunalne nie będące we władaniu innych podmiotów,

c) grunty i budynki wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej, która nie stanowi działalności w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

d) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu,

e) budynki, budowle i grunty związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2) Zwolnienia o których mowa w ustępie 1 nie obejmują gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr XLVII/47/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »