| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 172/XIV/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2012 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.); art.5, art. 6 ust.13, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm. ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. ( M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961 ) uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m2 powierzchni - 0,67 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni - 3,90 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,25 zł

d) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe - od 1m2 powierzchni - 0,35 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,55zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej - 19,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,27 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,04 zł

e) pozostałych, w tym:

- garaży, a także budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,28

- gospodarczych (bez powierzchni garażowej) – od 1m² powierzchni użytkowej - 4,50 zł

- letniskowych – od 1m² powierzchni użytkowej - 7,30 zł

3) Od budowli:

a) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, w związku z wykonywaniem zadań użyteczności publicznej - 0,1% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

b) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte pod cmentarze.

§ 3. Określa się:

1) wzór informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Lubliniec:

1) Nr 25/II/2010 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2011 rok

2) Nr 35/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 172/XIV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

informacja ZAŁ. NR 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 172/XIV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

deklaracja ZAŁ. NR 2

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »