| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 175/XIV/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2012

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.); art.15 i art.19 pkt 1 lit.a), pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613, z późn. zm.) u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie miasta Lublińca.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

3. Głównymi miejscami prowadzenia sprzedaży są targowiska miejskie położone przy ul. Piłsudskiego, zlokalizowane na działkach nr 1503/260, 3620/331 oraz 3474/260 karta mapy 2 obręb Lubliniec.

§ 2. 1. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od zajętej przez handlującego powierzchni (wyjątek stanowi handel obnośny) oraz od miejsca prowadzenia sprzedaży.

2. Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący handlującemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu w tym samochodu pełniącego rolę lady sprzedażnej, magazynowania towarów i składowania opakowań po towarach, jak również obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego handlującego.

3. Pod pojęciem sprzedaży należy rozumieć nie tylko zawarcie umowy przenoszącej własność rzeczy, ale także wyjście z ofertą i wystawienie towaru.

§ 3. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż towarów lub usług na terenie miasta Lublińca, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5 za każdy metr kwadaratowy zajętej powierzchni - 5,00zł.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim położonym przy ul. Piłsudskiego (działki nr 1503/260 i 3474/260 karta mapy 2 obręb Lubliniec). Stawki opłaty zawiera załącznik nr 1.

3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na targowisku miejskim położonym przy ul. Piłsudskiego (działka 3620/331 karta mapy 2 obręb Lubliniec), gdzie odbywa sie wyłacznie handel płodami rolnymi, za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni - 2,00zł

4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w trakcie odbywających sie na terenie miasta imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych za sprzedaż towarów lub usług, za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni - 2,50 zł. Powyższe stawki stosuje się także na targowiskach miejskich w trakcie odbywających się tam imprez wymienionym w niniejszym ustępie.

5. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta. Stawki te dotyczą także handlu na terenie targowisk miejskich, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz handlu w trakcie odbywających się na terenie miasta imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych:

1) za sprzedaż obnośną z ręki lub kosza - 5,00 zł

2) za sprzedaż z wózka - 20,00 zł

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną w kioskach i pawilonach handlowych, niebędących budynkami.

§ 5. Do poboru opłaty targowej wyznacza się Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, któremu z tytułu poboru opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji, w wysokości 12,4% od zebranych opłat.

§ 6. Wszystkich handlujących zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miasta Lubliniec:

1) Nr 27/II/10 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2011.

2) Nr 36/III/2010 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 27/II/10 z dnia 9 grudnia 2010r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Załącznik do Uchwały Nr 175/XIV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik do targowa

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »