| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1.

Wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina:

1. Od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,72

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

3,53

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

0,26

2. Od budynków lub ich części:

- mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,58

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

19,42

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy obuwia, kaletnictwa, drobnych usług krawieckich i dziewiarskich prowadzonej na powierzchni użytkowej do 30 m2 od 1 m2 powierzchni użytkowej

12,60

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

8,50

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

3,80

- od pozostałych budynków lub ich części:

-zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,17

-zajętych na potrzeby własne (bytowe) osób fizycznych (np. pomieszczenia gospodarcze, komórki, stodoły,) od 1 m2 powierzchni użytkowej

3,67

-zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,17

3. Od budowli: 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1. Grunty i budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na prowadzenie działalności charytatywnej w okresie jej wykonywania za wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Grunty i budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań związanych z niezawodową ochroną przeciwpożarową, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Grunty i budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na działalność statutową polegającą na realizacji zadań związanych ze sportem i rekreacją, za wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

1. Zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 2-4 udzielone w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez danego podatnika, mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006).

2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 udziela się gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200.000 euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100.000 euro.

3. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), jakie podatnik otrzymał w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych albo o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacji, których zakres oraz formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

4. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w ust. 2 w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu.

6. W przypadku, kiedy zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3, podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz do zapłacenia podatku.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXX/450/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2009 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Brodziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »