| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1.

Wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina:

1. Od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,72

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

3,53

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

0,26

2. Od budynków lub ich części:

- mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,58

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

19,42

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy obuwia, kaletnictwa, drobnych usług krawieckich i dziewiarskich prowadzonej na powierzchni użytkowej do 30 m2 od 1 m2 powierzchni użytkowej

12,60

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

8,50

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

3,80

- od pozostałych budynków lub ich części:

-zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,17

-zajętych na potrzeby własne (bytowe) osób fizycznych (np. pomieszczenia gospodarcze, komórki, stodoły,) od 1 m2 powierzchni użytkowej

3,67

-zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,17

3. Od budowli: 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1. Grunty i budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na prowadzenie działalności charytatywnej w okresie jej wykonywania za wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Grunty i budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań związanych z niezawodową ochroną przeciwpożarową, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Grunty i budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na działalność statutową polegającą na realizacji zadań związanych ze sportem i rekreacją, za wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

1. Zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 2-4 udzielone w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez danego podatnika, mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006).

2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 udziela się gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200.000 euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100.000 euro.

3. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), jakie podatnik otrzymał w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych albo o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacji, których zakres oraz formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

4. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w ust. 2 w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu.

6. W przypadku, kiedy zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3, podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz do zapłacenia podatku.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXX/450/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2009 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Brodziński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Verum Audyt

Audyt. Usługi księgowe. Doradztwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »