| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy w Żarnowcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)

Rada Gminy Żarnowiec u c h w a l a

§ 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żarnowiec :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,78 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,33 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,24 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,65 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,80 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,24 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,45 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m 2 powierzchni użytkowej 3,75 zł

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Budynki lub ich części, grunty i budowle służące do ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

2) Budynki lub ich części, grunty i budowle wykorzystywane na cele kulturalne, pomocy społecznej, biblioteki, opieki zdrowotnej i obsługi szkół z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

3) Budynki lub ich części, grunty i budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne innym podmiotom.

4) Budynki lub ich części, grunty i budowle zajęte na siedziby i działalność jednostek organizacyjnych gminy służących do zaopatrzenia ludności w wodę z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

5) Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o podatku rolnym, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

6) Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny komunikacyjne (oznaczone symbolem- dr) nie zaliczone do dróg publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/254/2010 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »