| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 96/XV/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1,art.41ust 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz 1591 z późn. zm./: oraz art.5 ust 1, , art. 7 ust 3,art 19 pkt1lit a / ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 Nr.95, poz.613 z późn.zm), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. /M.P.Nr. 95 poz.961/

Rada Gminy Konopiska uchwala:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwolnić dodatkowo z podatku od nieruchomości:

1. grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność statutową ochrony przeciwpożarowej, upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu za wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym.

§ 3. Ustala się stawki dziennej opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do Uchwały, płatnej w dniu sprzedaży

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/XV/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka podatku


1

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1 m² powierzchni


0,70 zł


2

Od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

1 ha powierzchni


4,33 zł


3

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego


1 m² powierzchni


0,25 zł

Od budynków lub ich częsci:


4

Od budynków mieszkalnych

1 m² powierzchni
użytkowej


0,70 zł


5

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej


1 m² powierzchni
użytkowej


18,30 zł


6

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,


1 m² powierzchni
użytkowej


10,24 zł


7

Od budynków związanych z udzielaniem świadzczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń


1 m² powierzchni
użytkowej


4,45 zł


8

Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego


1 m² powierzchni
użytkowej


5,60 zł


9

Od budowli

% od wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


2 %


9a

z tym że:
Od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), w których udział ścieków bytowych jest ponad 80 %


% od wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


0,21 %


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/XV/2011
Rady Gminy Konopiska
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki dziennej opłaty targowej na 2012 r

Ustala się stawki dziennej opłaty targowej na 2012 rok w wysokości 50,00 zł za wyjątkiem:

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty
( w złotych )


1


Handel ze straganu


25,00


2


Handel z samochodu lub innych pojazdów


30,00


3


Handel z ręki, z kosza


11,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »