| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Pawonków

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010, Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106, poz.675 ) i art. 5 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95,poz.613 i Nr 96 poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz.1016 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.( M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961 ), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pawonków :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł od 1m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,90 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,53 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

f) od budynków letniskowych – 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle oraz grunty związane z tymi budynkami wykorzystywane na następujące potrzeby ;

- wypożyczania książek i czytelnictwa,

- świadczenia pomocy społecznej,

- ochrony przeciwpożarowej,

- charytatywne,

- poboru i dostarczania wody na rzecz ludności / wodociągi /,

- urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków / kanalizacja i oczyszczalnia/,

2. Zwolnienia nie obejmują budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 226/XLI/2010 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 9 listopada 2010r. sprawie stawek w podatku od nieruchomości wraz ze zmianą z dnia 10 lutego 2011 r. – Uchwała Rady Gminy Pawonków Nr IV/16/2011r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »