| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 63/VIII/2011 Rady Gminy Irządze

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z. póżn. Zm/ w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póżn zm./)art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z póżn.zm./ oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, z póż. Zm/. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póż zm./ art.4 ust.1 art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych/ tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr.17 poz.95 ./

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Irządze

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;

2) określa inkasentów ww. podatków;

3) określa termin płatności dla inkasentów;

4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Irządze pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr. 1

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy Urzędu Gminy Irządze w terminie 1 dnia od daty pobrania od podatnika.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Irządze należnych podatków.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Irządze Nr.223/XXXIII/2010 z dnia 09 listopada 2010r

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do podatków należnych w 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki


Załącznik do Uchwały Nr 63/VIII/2011
Rady Gminy Irządze
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Wykaz sołtysów

L.p.

Nazwa Sołectwa

Imię i nazwisko sołtysa

Wysokość prowizji

1.

Irządze

Małgorzata Bożek

7 %

2.

Sadowie

Lucjanna Siwek

7 %

3.

Wilgoszcza

Mariusz Sikora

7 %

4.

Witów

Krzysztof Molenda

7 %

5.

Woźniki

Beata Kaczmarczyk

7 %

6.

Zawada Pilicka

Leszek Ciszewski

7 %

7.

Zawadka

Damian Kozłowski

7 %

8.

Bodziejowice

Henryk Barczyk

7 %

9.

Mikołajewice

Danuta Sikora

7 %

10.

Wygiełzów

Stanisława Wojciechowska

7 %

11.

Wilków

Stanisław Gała

7 %

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »