| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/87/11 Rady Gminy Lipowa

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /M.P. Nr 95, poz. 961/. Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków i gruntów wynoszą:

1. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 0,70 zł

2) garaży w budynkach mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 0,70 zł

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z zakresie rzemiosła usługowego / kowalstwo, szewstwo, maglowanie i szklarstwo/ oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie takiej działalności od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 12,82 zł

4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 3, od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 20,43 zł

5) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 10,24 zł

6) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 4,45 zł

7) garaży wolnostojących odpowiadających definicji budynku określonego w art.1a ust.1 pkt 1 nie związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 5,55 zł

8) pozostałych nie wymienionych w pkt 1–7, od 1m2 powierzchni użytkowej rocznie - 5,55 zł

2. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie - 0,83 zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni rocznie - 4,33 zł

3) pozostałych, od 1 m2 powierzchni rocznie - 0,36 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości : Budynki, budowle i grunty wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/302/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Setla

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »