| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 224/XVI/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 w związku z art. 2, 4, 6, 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 w związku z art. 1, 6 i 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 w związku z art. 1 i 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Zatwierdzić wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdzić wzór deklaracji podatku od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach (ZN-1/A), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zatwierdzić wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1),stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdzić wzór deklaracji podatku rolnego (DR-1), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A), stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zatwierdzić wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdzić wzór deklaracji podatku leśnego (DL-1), stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

4. Zatwierdzić załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 10/III/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

224 16zal.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

224 16zal.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

224 16zal.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

224 16zal.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

224 16zal.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

224 16zal.6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

224 16zal.7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

224 16zal.8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

224 16zal.9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

224 16zal.10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

224 16zal.11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 224/XVI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

224 16zal.12

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »