| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 225/XVI/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961). Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych, zgodnie, z którymi podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie w 2012 roku:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

Masa całkowita pojazdu

Wysokość podatku w

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

770,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 300,00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 560,00

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 12 ton i poniżej 29 ton

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi wysokość podatku w

2 osie

2 550,00

2 970,00

3 osie

2 970,00

2 970,00

4 osie i więcej

2 320,00

2 800,00

b) od 29 ton włącznie

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi wysokość podatku w

2 osie

2 970,00

2 800,00

3 osie

2 970,00

2 970,00

4 osie i więcej

2 970,00

2 970,00

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 750,00 zł

b) 2 osie

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi

wysokość podatku w

od 12 ton i poniżej 31 ton

2 300,00

2 300,00

od 31 ton do 36 ton włącznie

2 300,00

2 300,00

powyżej 36 ton

2 970,00

2 970,00

c) 3 osie

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi

wysokość podatku w

od 12 ton do 36 ton włącznie

2 140,00

2 230,00

powyżej 36 ton i poniżej 40 ton

2 700,00

2 840,00

od 40 ton

2 970,00

2 970,00

4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem przyczep i naczep związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 1 560,00 zł

b) od 12 ton do 36 ton włącznie

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi wysokość podatku w

1 oś

1 820,00 zł

1 820,00 zł

2 osie

1 820,00 zł

1 820,00 zł

3 osie

1 820,00 zł

1 820,00 zł

c) powyżej 36 ton

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

1 830,00 zł

2 190,00 zł

2 osie

2 300,00 zł

2 300,00 zł

3 osie

2 300,00 zł

2 300,00 zł

5. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc

Wysokość podatku

mniej niż 15 miejsc

1 200,00 zł

od 15 do 29 miejsc włącznie

1 820,00 zł

równa lub większa niż 30 miejsc

2 300,00 zł

6. od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO 5 lub EURO 6:

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 070,00 zł

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 400,00 zł

b) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 i poniżej 29 ton - 2 090,00 zł

c) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 29 ton włącznie - 2 560,00 zł

d) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 570,00 zł

e) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 12 ton i poniżej 36 ton - 2 140,00 zł

f) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 36 ton i poniżej 40 ton - 2 430,00 zł

g) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 40 ton - 2 670,00 zł

h) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

- mniej niż 15 miejsc - 1 080,00 zł

- od 15 do 29 miejsc włącznie - 1 640,00 zł

- równej lub większej niż 30 miejsc - 2 070,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 768/LXVI/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. W E L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W E L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »