| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 226/XVI/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Miasta Częstochowy opłatę od posiadania psów.

2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 65 zł od jednego psa.

§ 2. Zwalnia się z opodatkowania psa, przyjętego w 2012 roku ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy czym fakt ten należy udokumentować zaświadczeniem wydanym przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

§ 3. 1. Pobór opłaty od posiadania psów w formie inkasa powierza się następującym podmiotom działającym na terenie Miasta Częstochowy:

1) Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”;

2) Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Spółce z o.o.

2. Za czynności określone w § 3 ust. 1 ustala się wynagrodzenie w wysokości 20% sumy pobranej opłaty od posiadania psów.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 1 uchwały, płatna jest bez wezwania w terminie do 31 marca 2012 r. lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa, w administracjach Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”, w administracjach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy Wydział Finansowo-Księgowy w ING BSK II Oddz. w Częstochowie Nr 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367.

§ 5. Zobowiązuje się podmioty wymienione w § 3 ust. 1 do przekazywania pobranej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy w terminie do dnia 15-go następnego miesiąca wraz z wykazem osób, które uiściły tą opłatę.

§ 6. Posiadacze psów po wpłacie opłaty i osoby spełniające warunki zwolnienia z opłaty otrzymują w administracjach domów mieszkalnych wymienionych w § 3 ust. 1 lub w Biurze Obsługi Interesantów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 numer ewidencyjny, który powinien być przymocowany do obroży psa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 770/LXVI/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2011 roku.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. W E L 368 z 17.12.1992) 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W E L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »