| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/160/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t.Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), art.5 i art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz.613 z późn zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.).

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Racibórz w 2012 roku wynoszą:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej:

a) budynków lub ich części mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne - 0,64 zł

b) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,42 zł

c) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,96 zł

d) budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,26 zł

e) budynków gospodarczych osób fizycznych, za wyjątkiem garaży – 3,98 zł

f) garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 7,10 zł

g) pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt 1 lit „a” do „e”- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,10 zł

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,76 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,16 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Ustala się wzór wykazu nieruchomości dla podmiotów określonych w art.6 ust.6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników określonych w art.6 ust.9 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Racibórz.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVI/732/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/160/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na rok 2012


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/160/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »