| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/160/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t.Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), art.5 i art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz.613 z późn zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.).

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Racibórz w 2012 roku wynoszą:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej:

a) budynków lub ich części mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne - 0,64 zł

b) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,42 zł

c) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,96 zł

d) budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,26 zł

e) budynków gospodarczych osób fizycznych, za wyjątkiem garaży – 3,98 zł

f) garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 7,10 zł

g) pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt 1 lit „a” do „e”- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,10 zł

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,76 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,16 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Ustala się wzór wykazu nieruchomości dla podmiotów określonych w art.6 ust.6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników określonych w art.6 ust.9 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Racibórz.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVI/732/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/160/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na rok 2012


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/160/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2012

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »