| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/162/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j. t. z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz.969 z późn. zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.).

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory deklaracji na podatek rolny i leśny oraz informacji o gruntach i lasach, obowiązujące na terenie gminy Racibórz:

1) wzór „Deklaracji w sprawie podatku rolnego od gruntów od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór „Deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór „Informacji o lasach stanowiących własność osób fizycznych” stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Racibórz.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/734/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r.w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/162/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/162/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/162/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

INFORMACJA O LASACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »