| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/162/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j. t. z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz.969 z późn. zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.).

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory deklaracji na podatek rolny i leśny oraz informacji o gruntach i lasach, obowiązujące na terenie gminy Racibórz:

1) wzór „Deklaracji w sprawie podatku rolnego od gruntów od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór „Deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór „Informacji o lasach stanowiących własność osób fizycznych” stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Racibórz.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/734/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r.w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/162/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/162/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/162/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

INFORMACJA O LASACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »