| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/71/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012r. (M. P. z 2011, Nr 95, poz. 961).

RADA MIEJSKA W SZCZYRKU

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Szczyrk:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części łącznie ze znajdującymi się w nich garażami – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym wynajmu pokoi gościnnych i stołówki domowej również w gospodarstwach agroturystycznych) – 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie;

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5. od pozostałych budynków lub ich części:

1) użytkowanych przez właściciela i członków jego rodziny na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

2) zajętych przez osoby fizyczne na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza – 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych;

3) zajętych na garaże wolnostojące z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) zajętych lub użytkowanych na inne cele niż wymienione w pkt 1-5 – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

6. od budowli określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 2% ich wartości;

7. od gruntów:

1) związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2 ;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;

3) od pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne) – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni;

4) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Podatek, o którym mowa w uchwale, należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXIX/369/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości budynków, budowli, gruntów na 2011 r.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »