| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/316/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.6 ust.14 i ust. 15 oraz art.9 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn zm.), art.6a ust.12 i ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.), art.6 ust.10 i ust.11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice

u c h w a l a :

§ 1. Określić wzory formularzy:

1) IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

3) IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

4) DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości - stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,

5) DR-1 deklaracja na podatek rolny - stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,

6) DL-1 deklaracja na podatek leśny - stanowiący załącznik nr 6 do uchwały,

7) ZN-1/A dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - stanowiący załącznik nr 7 do uchwały,

8) ZN-1/B dane o nieruchomościach - stanowiący załącznik nr 8 do uchwały,

9) ZR-1/A dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - stanowiący załącznik nr 9 do uchwały,

10) ZR-1/B dane o nieruchomościach rolnych - stanowiący załącznik nr 10 do uchwały,

11) ZL-1/A dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - stanowiący nr 11 do uchwały,

12) ZL-1/B dane o nieruchomościach leśnych - stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.

§ 2. Określić format elektroniczny wzorów formularzy wykazanych w 1 § niniejszej uchwały oraz układ informacji i powiązań między danymi:

1) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) w formacie danych XML, o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/A) w formacie w danych XML, w danych o nieruchomościach (ZN-1/B) w formacie danych XML - stanowiących integralne części załącznika 1a do uchwały,

2) w informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) w formacie danych XML, w danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/A) w formacie danych XML, w danych o nieruchomościach rolnych (ZR-1/B) w formacie danych XML - stanowiących integralne części załącznika nr 2a do uchwały,

3) w informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) w formacie danych XML, w danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ( ZL-1/A) w formacie danych XML, w danych o nieruchomościach leśnych (ZL-1/B) w formacie danych XML- stanowiących integralne części załącznika nr 3a do uchwały,

4) w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) w formacie danych XML, w danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/A) w formacie danych XML, w danych o nieruchomościach (ZN-1/B) w formacie danych XML - stanowiących integralne części załącznika 4a do uchwały,

5) w deklaracji na podatek rolny (DR-1) w formacie danych XML, w danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/A) w formacie danych XML, w danych o nieruchomościach rolnych (ZR-1/B) w formacie danych XML - stanowiących integralne części załącznika nr 5a do uchwały,

6) w deklaracji na podatek leśny (DL-1) w formacie danych XML, w danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ( ZL-1/A) w formacie danych XML, w danych o nieruchomościach leśnych (ZL-1/B) w formacie danych XML- stanowiących integralne części załącznika nr 6a do uchwały.

§ 3. Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wprowadzonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2007r., Nr 79, poz.533 z późn.zm.).

§ 4. Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 2 niniejszej uchwały muszą być przesłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP lub Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

§ 5. Deklaracje i informacje podatkowe muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001r. Nr 130, poz.1450 z późn. zm.), profilem zaufanym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2005r. Nr 64, poz. 565 z późn.. zm) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP, za wyjątkiem deklaracji na podatek od środków transportowych, która musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 6. Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Katowice w momencie otrzymania deklaracji lub informacji podatkowej automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

§ 7. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej formularzy określonych w § 2 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 8. Określić limit wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikający:

- z informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do wysokości 1.000.000 złotych,

- z deklaracji na podatek od środków transportowych składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej do wysokości 100.000 złotych.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr LXVI/1345/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmieniona uchwałą Nr II/14/10 Rady Miasta Katowice z 13 grudnia 2010r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.


§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1a.doc

Załącznik nr 1a (wzór formularza IN-1 w formacie danych XML)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2a.doc

Załącznik nr 2a (wzór formularza IR-1 w formacie danych XML)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3a.doc

Załącznik nr 3a (wzór formularza IL-1 w formacie danych XML)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik4a.doc

Załącznik nr 4a (wzór formularza DN-1 w formacie danych XML)


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 DR-1 deklaracja na podatek rolny


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik5a.doc

Załącznik nr 5a (wzór formularza DR-1 w formacie danych XML)


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 DL-1 deklaracja na podatek leśny


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik6a.doc

Załącznik nr 6a (wzór formularza DL-1 w formacie danych XML)


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 ZN-1/A dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 ZN-1/B dane o nieruchomościach


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 ZR-1/A dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 ZR-1/B dane o nieruchomościach rolnych


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11 ZL-1/A dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/316/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12 ZL-1/B dane o nieruchomościach leśnych

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »