| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/136/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala :

§ 1. Ustalić zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, o których mowa w § 1 uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLVII/563/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z krytej pływalni oraz kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Uchwały Nr XII/136/11
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 września 2011 r.

Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) Gminie lub Gminie i Mieście - rozumie się przez to Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny;

2) Ośrodku - rozumie się przez to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach (MOSiR);

3) Gminnych obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będące w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach;

4) Imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie - na podstawie Umowy - obiektu i urządzenia przez organizatora w celu przeprowadzenia spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, pokazu lub zabawy.

§ 2. Gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej są ogólnodostępne.

§ 3. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej może odbywać się:

1) odpłatnie,

2) nieodpłatnie.

2. W uzasadnionych interesem publicznym przypadkach dopuszcza się udzielenie zniżek, które spowodują określenie opłat na poziomie niższym od kosztów eksploatacji obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 4. Podstawą do korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jest umowa zawarta z Ośrodkiem.

§ 5. 1. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej z wyjątkiem krytej pływalni i kąpieliska miejskiego udostępniane są nieodpłatnie w wymiarze i terminie uzgodnionym z Ośrodkiem na potrzeby:

1) zajęć treningowych i uczestnictwa we współzawodnictwie sportu młodzieżowego sekcji MOSiR i klubów sportowych mających swoją siedzibę w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny;

2) zajęć treningowych i uczestnictwa we współzawodnictwie sportu kwalifikowanego klubów sportowych mających swoją siedzibę w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny;

3) zajęć szkolnych dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto;

4) zajęć uczniowskich klubów sportowych mających swoją siedzibę w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny;

5) szkolnego współzawodnictwa sportowego grup dziecięcych i młodzieżowych z terenu Gminy i Miasta;

6) nieodpłatnych kursów i szkoleń organizowanych dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn przez Gminę i Miasto oraz jej jednostki organizacyjne;

7) imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminę i Miasto oraz jej jednostki organizacyjne;

8) niekomercyjnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez podmioty realizujące zadania własne Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;

9) niekomercyjnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Udostępnianie nieodpłatnie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dla innych grup niewymienionych w ust. 1 może nastąpić jedynie za zgodą Burmistrza i dotyczy w szczególności imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Czerwionki-Leszczyn.

3. Korzystanie z krytej pływalni i kąpieliska miejskiego odbywa się zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat za wstęp i usługi, z uwzględnieniem następujących ulg:

1) uczniowie korzystają bezpłatnie z obiektów na potrzeby szkolnego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy;

2) zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży z gminnych szkół podstawowych, zorganizowane przez Gminę, odbywają się nieodpłatnie (obowiązuje opłata za bilet wstępu), na podstawie umowy zawartej między szkołą i Ośrodkiem;

3) osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny mogą korzystać z Krytej Pływalni oraz Kąpieliska nieodpłatnie za okazaniem imiennego karnetu wydanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach. Podstawą do wydania karnetu jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku;

4) zwalnia się z opłat, w godzinach ogólnodostępnych Krytej Pływalni oraz Kąpieliska, dzieci w grupach zorganizowanych objęte opieką placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6. W przypadkach innych niż określone w § 5 obiekty i urządzenia użyteczności publicznej udostępniane są odpłatnie zgodnie z obowiązującymi cennikami, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód własny Gminy.

§ 7. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej mogą być udostępniane na cele inne niż sportowo-rekreacyjne na podstawie Umowy zawartej z Ośrodkiem.

§ 8. Podstawą zawarcia Umowy o korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jest pisemny wniosek, który winien zawierać dane o zakresie i częstotliwości wykorzystania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, składany do Ośrodka.

§ 9. 1. Organizacja zajęć sportowych na terenie obiektów będzie się odbywać na podstawie harmonogramów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zatwierdzanych przez dyrektora Ośrodka.

2. Harmonogramy korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej są ustalane na podstawie aktualnych możliwości techniczno-organizacyjnych Ośrodka.

§ 10. 1. Dyrektor Ośrodka opracowuje regulaminy porządkowe poszczególnych obiektów i podaje ich treść do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na terenie obiektów.

2. Podmioty korzystające z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zobowiązane są do przestrzegania zatwierdzonych przez Ośrodek regulaminów porządkowych.

§ 11. 1. Dyrektor Ośrodka nieodpłatnie udostępnia miejsca na ekspozycję reklam na obiektach następującym podmiotom:

1) nieodpłatnie korzystającym z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

2) organizującym niekomercyjne imprezy sportowe, kulturalne lub rekreacyjne.

2. Miejsce, formę oraz zakres tej ekspozycji wyznacza Ośrodek.

§ 12. Podmioty, które nieodpłatnie korzystają z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, organizując niekomercyjne imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne, mają prawo w czasie trwania imprez do sprzedaży własnych materiałów promocyjnych (pamiątek i artykułów sportowych) w miejscu i zakresie uzgodnionym z Ośrodkiem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »