| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Wyry

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 68 poz. 449), oraz art.8, art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. nr 95 poz. 961)

Rada Gminy Wyry u c h w a l a :

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie

Stawka podatku w złotych

1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

552,00

- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

780,00

- powyżej 9 t do mniej niż 12 t

936,00

2/ od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz liczby osi:

Dla 2 osi

- nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton

1224,00

- nie mniej niż 15 ton do mniej niż 18 ton

1584,00

- nie mniej niż 18 ton i więcej

1824,00

Dla 3 osi

- nie mniej niż 12 ton do mniej niż 23 ton

1512,00

- nie mniej niż 23 tony do mniej niż 26 ton

2100,00

- nie mniej niż 26 ton i więcej

2280,00

Dla 4 osi i więcej

- nie mniej niż 12 ton do mniej niż 29 ton

2280,00

- nie mniej niż 29 ton i więcej

2964,00

3/ od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 t do mniej niż 12 t

1224,00

4/ od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi:

Dla 2 osi

- nie mniej niż 12 t do mniej niż 31 t

1836,00

- nie mniej niż 31 t do 36 t włącznie

2292,00

- powyżej 36 t

2712,00

Dla 3 osi

- nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t

2184,00

- nie mniej niż 40 t i więcej

2964,00

Dla 4 i więcej osi

- nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t

2256,00

- nie mniej niż 40 t

2964,00

5/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

- od 7 t do mniej niż 12 t

480,00

6/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi: (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

Dla 1 osi

- nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t

612,00

- nie mniej niż 18 t do mniej niż 28 t

948,00

- nie mniej niż 28 t i więcej

1224,00

Dla 2 osi

- nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t

780,00

- nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t

1080,00

- nie mniej niż 33 t do 36 t włącznie

1632,00

- powyżej 36 t do mniej niż 38 t

2124,00

- nie mniej niż 38 t i więcej

2148,00

Dla 3 osi i więcej

- nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t

1380,00

- nie mniej niż 38 t i więcej

1680,00

7/ od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

- do 29 miejsc włącznie

1224,00

- dla 30 miejsc i więcej

1428,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega rozplakatowaniu w gablotach Urzędu Gminy Wyry.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992), 2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »