| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 marca 2009 r. sprawie przyjęcia: Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania zmienionej uchwałą Nr XL/302/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 marca 2010 r. i uchwałą nr XLVIII/379/10 z dnia 10 listopada 2010r

Na podstawie

- art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- art. 30 ust. 1 pkt 2-3, ust. 6, ust. 6a, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala

§ 1. W uchwale Nr XXX/225/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 marca 2009 r. sprawie przyjęcia: Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania zmienionej uchwałą Nr XL/302/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 marca 2010r. i uchwałą Nr XLVIII/379/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 listopada 2010 r., w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Niniejszy regulamin stosuje się w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice,.

2. w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole, zespole szkolno-przedszkolnym ustala się procentowo na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego według niżej podanej tabeli:

L.p.

Stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego

1.

Dyrektor szkoły podstawowej

100%

2.

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego

100%

.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Uzgodniono z organizacjami związkowymi.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »