| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 marca 2009 r. sprawie przyjęcia: Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania zmienionej uchwałą Nr XL/302/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 marca 2010 r. i uchwałą nr XLVIII/379/10 z dnia 10 listopada 2010r

Na podstawie

- art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- art. 30 ust. 1 pkt 2-3, ust. 6, ust. 6a, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala

§ 1. W uchwale Nr XXX/225/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 marca 2009 r. sprawie przyjęcia: Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania zmienionej uchwałą Nr XL/302/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 marca 2010r. i uchwałą Nr XLVIII/379/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 listopada 2010 r., w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Niniejszy regulamin stosuje się w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice,.

2. w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole, zespole szkolno-przedszkolnym ustala się procentowo na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego według niżej podanej tabeli:

L.p.

Stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego

1.

Dyrektor szkoły podstawowej

100%

2.

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego

100%

.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Uzgodniono z organizacjami związkowymi.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »