| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXII/375/2004 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2004 r., Nr 39, poz.1203 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust.1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, uzasadniającą oddanie w najem lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice określa się jako wysokość nie niższą niż 90% najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, lub nie niższą niż 50% najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny niepełnosprawności w stopniu znacznym wysokość dochodu nie może być wyższa niż 220% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 160% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających ustalenie możliwości oddania w najem lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1. W przypadku niemożności ustalenia przez miasto Katowice wysokości dochodu powinna być ona udokumentowana przez wnioskodawcę w formie zaświadczenia lub potwierdzona przez pracodawcę wnioskodawcy we wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Status osoby bezrobotnej potwierdza Powiatowy Urząd Pracy.”;

„3. Umowa najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, może być zawarta z osobą, której wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza górnej granicy dochodu określonej w ust. 1, i która dotychczas zamieszkuje w lokalu mieszkalnym na podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego, z wyłączeniem prawa własności lokalu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 6m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim zamieszkującej niepełnosprawności w stopniu znacznym - nie więcej niż 12m2 powierzchni mieszkalnej. W przypadku niemożności ustalenia przez miasto Katowice wielkości powierzchni mieszkalnej i liczby osób zamieszkujących w lokalu dane te powinny być potwierdzone we wniosku przez wynajmującego lub zarządcę (administratora budynku)”;

2) § 3b otrzymuje brzmienie:

„3b. Lokal, o którym mowa w § 2 pkt 1 usytuowany w budynku wybudowanym po 2001 roku lub po remoncie kapitalnym z modernizacją wykonanym po 2000 roku, jeżeli nie zostanie wynajęty w trybie określonym w § 6, § 17-22, z wyłączeniem § 18 ust.3, § 19 ust.3a lub § 26, może zostać wynajęty osobie, której najem lokalu mieszkalnego został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez organ miasta Katowice lub umowy najmu zawartej z Dyrektorem Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, której wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 220% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny niepełnosprawności w stopniu znacznym wysokość dochodu nie może być wyższa niż 260% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 210% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających ustalenie możliwości oddania w najem lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1. W przypadku niemożności ustalenia przez miasto Katowice wysokości dochodu powinna być ona udokumentowana przez wnioskodawcę w formie zaświadczenia lub potwierdzona przez pracodawcę wnioskodawcy we wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Status osoby bezrobotnej potwierdza Powiatowy Urząd Pracy.”;

3) w § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoby bezdomne (fakt bezdomności potwierdza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 25 pkt”;

4) w § 15 wykreśla się pkt 1a i 1b;

5) w § 15 pkt 1c otrzymuje brzmienie:

„1c) osoby bezdomne przebywające w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych za każdy pełny rok 5 pkt”;

6) w § 15 pkt 1d otrzymuje brzmienie:

„1d ) osoby bezdomne przebywające w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych powyżej 3 lat 10 pkt”;

7) dodaje się § 23a w brzmieniu:

„23a. Jeżeli osoba umieszczona na liście, o której mowa w § 19 ust. 3, 3a i 8, z przyczyn nieleżących po stronie miasta Katowice nie zawrze umowy najmu lokalu mieszkalnego w okresie 3 lat od dnia umieszczenia jej na liście, zostanie skreślona z listy.”;

8) w § 29 po ust. 6b dodaje się ust. 6c w brzmieniu:

„6c. Prezydent Miasta Katowice w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zamieszkującej w lokalu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice usytuowanym w obrębie obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Katowice Centrum – pierzeja ul. Mariackiej, z uwagi na uciążliwości zamieszkiwania związane z prowadzoną działalnością kulturalną i usługową może wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, jeżeli najem lokalu nastąpił przed 2007 r. tj. objęciem ulicy ww. Programem i osoba ta spełnia kryterium dochodowe określone w § 3b ust. 1.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »