| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXII/375/2004 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2004 r., Nr 39, poz.1203 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust.1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, uzasadniającą oddanie w najem lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice określa się jako wysokość nie niższą niż 90% najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, lub nie niższą niż 50% najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny niepełnosprawności w stopniu znacznym wysokość dochodu nie może być wyższa niż 220% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 160% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających ustalenie możliwości oddania w najem lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1. W przypadku niemożności ustalenia przez miasto Katowice wysokości dochodu powinna być ona udokumentowana przez wnioskodawcę w formie zaświadczenia lub potwierdzona przez pracodawcę wnioskodawcy we wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Status osoby bezrobotnej potwierdza Powiatowy Urząd Pracy.”;

„3. Umowa najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, może być zawarta z osobą, której wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza górnej granicy dochodu określonej w ust. 1, i która dotychczas zamieszkuje w lokalu mieszkalnym na podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego, z wyłączeniem prawa własności lokalu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 6m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim zamieszkującej niepełnosprawności w stopniu znacznym - nie więcej niż 12m2 powierzchni mieszkalnej. W przypadku niemożności ustalenia przez miasto Katowice wielkości powierzchni mieszkalnej i liczby osób zamieszkujących w lokalu dane te powinny być potwierdzone we wniosku przez wynajmującego lub zarządcę (administratora budynku)”;

2) § 3b otrzymuje brzmienie:

„3b. Lokal, o którym mowa w § 2 pkt 1 usytuowany w budynku wybudowanym po 2001 roku lub po remoncie kapitalnym z modernizacją wykonanym po 2000 roku, jeżeli nie zostanie wynajęty w trybie określonym w § 6, § 17-22, z wyłączeniem § 18 ust.3, § 19 ust.3a lub § 26, może zostać wynajęty osobie, której najem lokalu mieszkalnego został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez organ miasta Katowice lub umowy najmu zawartej z Dyrektorem Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, której wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 220% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny niepełnosprawności w stopniu znacznym wysokość dochodu nie może być wyższa niż 260% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 210% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających ustalenie możliwości oddania w najem lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1. W przypadku niemożności ustalenia przez miasto Katowice wysokości dochodu powinna być ona udokumentowana przez wnioskodawcę w formie zaświadczenia lub potwierdzona przez pracodawcę wnioskodawcy we wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Status osoby bezrobotnej potwierdza Powiatowy Urząd Pracy.”;

3) w § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoby bezdomne (fakt bezdomności potwierdza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 25 pkt”;

4) w § 15 wykreśla się pkt 1a i 1b;

5) w § 15 pkt 1c otrzymuje brzmienie:

„1c) osoby bezdomne przebywające w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych za każdy pełny rok 5 pkt”;

6) w § 15 pkt 1d otrzymuje brzmienie:

„1d ) osoby bezdomne przebywające w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych powyżej 3 lat 10 pkt”;

7) dodaje się § 23a w brzmieniu:

„23a. Jeżeli osoba umieszczona na liście, o której mowa w § 19 ust. 3, 3a i 8, z przyczyn nieleżących po stronie miasta Katowice nie zawrze umowy najmu lokalu mieszkalnego w okresie 3 lat od dnia umieszczenia jej na liście, zostanie skreślona z listy.”;

8) w § 29 po ust. 6b dodaje się ust. 6c w brzmieniu:

„6c. Prezydent Miasta Katowice w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zamieszkującej w lokalu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice usytuowanym w obrębie obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Katowice Centrum – pierzeja ul. Mariackiej, z uwagi na uciążliwości zamieszkiwania związane z prowadzoną działalnością kulturalną i usługową może wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, jeżeli najem lokalu nastąpił przed 2007 r. tj. objęciem ulicy ww. Programem i osoba ta spełnia kryterium dochodowe określone w § 3b ust. 1.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

tanie-ubezpieczenie.eu

Porównywarka ubezpieczeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »