| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/118/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku miejskim

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.), Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Żywiec w wysokości 150 zł miesięcznie.

2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem.

3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata stała za pobyt dziecka w żłobku nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności.

§ 2. 1. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 7 zł za każdy dzień pobytu.

2. Obowiązującą dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor żłobka z zastrzeżeniem ust. 1.

3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku z powodu choroby lub innych przypadków losowych, rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecnych.

4. Zwrot nadpłaconej kwoty, o której mowa w ust. 3, następuje w miesiącu następnym.

§ 3. 1. Wprowadza się częściowe zwolnienie od ponoszenia opłaty stałej, o której mowa w § 1 ust. 1, w następujących przypadkach:

a) gdy z usług żłobka korzysta jednocześnie dwoje lub więcej dzieci w rodzinie - w wysokości 30%;

b) gdy dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych i przysługuje jej uprawnienie do zasiłku rodzinnego - w wysokości 50 %;

c) gdy dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej i której Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu pokrywa koszty wyżywienia w żłobku - w wysokości 100 %;

2. W przypadku zbiegu zniżek wymienionych w ust. 1 ustala się jedną zniżkę, najbardziej korzystną dla rodziny.

3. Częściowe lub całkowite zwolnienie od ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek rodzica/opiekuna prawnego skierowany do dyrektora żłobka.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/200/2003 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone przez Żłobek - Dzienny Ośrodek Opiekuńczy w Żywcu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gluźniewicz

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie księgowości spółek

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »