| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/95/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Orzesze"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572) oraz Uchwały Nr XII/94/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orzesze”, na wniosek Burmistrza Miasta Orzesze

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania uczniom stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Orzesze”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr VIII/37/07 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinach sportu, kultury i sztuki dla uczniów – mieszkańców Gminy Orzesze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach


Załącznik do Uchwały Nr XII/95/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZASADY I TRYB UDZIELANIA UCZNIOM STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE W RAMACH „LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW Z TERENU GMINY ORZESZE”

§ 1. 1) W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Orzesze ustanawia się stypendium Burmistrza Miasta Orzesze, zwane dalej stypendium.

2) Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów - mieszkańców Gminy Orzesze.

3) Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których obowiązek szkolny realizowany jest w trybie dziennym.

§ 2. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą:

- Rada Pedagogiczna danej szkoły,

- Burmistrz Miasta Orzesze,

- Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia niepełnoletniego,

- Samorząd uczniowski,

- Uczeń pełnoletni.

§ 3. Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

1) osiągnięcie wybitnych wyników w nauce:

a) przy średniej ocen 5,00 - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

b) przy średniej ocen 5,50 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania - dla uczniów szkół gimnazjalnych,

c) przy średniej ocen 5,80 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania - dla uczniów klas IV, V lub VI szkoły podstawowej,

2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty (do V miejsca) międzynarodowych, krajowych lub wojewódzkich olimpiad i konkursów przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Śląskie Kuratorium Oświaty.

3) wybitne osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

§ 4. 1) Do wniosku (wzór załącznik nr 1) o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym.

2) Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Orzesze w następujących terminach:

a) do 15 marca od daty zakończenia I semestru,

b) do 30 lipca od daty zakończenia II semestru,

4) Do wniosku należy dodatkowo złożyć oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Orzesze (wzór załącznik nr 2).

5) Uczeń do wniosku dołącza oświadczenie, iż nie pobiera stypendium od innej gminy, innego powiatu lub innej placówki oświatowej, na terenie której znajduje się jego szkoła (wzór załącznik nr 3).

6) Wnioski powinny dotyczyć osiągnięć kandydata w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym (semestrze).

7) Burmistrz przyznaje stypendium dla uczniów wymienionych szkół:

a) do 15 kwietnia (biorąc pod uwagę wyniki za I semestr),

b) do 15 września (biorąc pod uwagę wyniki na koniec roku szkolnego).

8) W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin złożenia wniosku oraz przeprowadzenia analizy wniosków może zostać przesunięty.

§ 5. 1) W celu obsługi realizacji programu Burmistrz Miasta Orzesze w formie zarządzenia powołuje doraźną stypendialną komisję rekomendacyjną, zwana dalej Komisją, wyznacza przewodniczącego i sekretarza oraz określa terminy jej prac.

2) Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy ustalonego składu.

3) W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos decydujący ma Przewodniczący.

4) Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który przekazywany jest Burmistrzowi Miasta Orzesze.

5) O ostatecznej liczbie i kwotach przyznanych w danym roku stypendiów dla uczniów decyduje Burmistrz Miasta Orzesze w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel w budżecie Gminy Orzesze.

6) O przyznaniu stypendium Burmistrz Miasta Orzesze powiadamia na piśmie wnioskodawcę oraz rodzica/prawnego opiekuna ucznia. W decyzji o przyznaniu stypendium określa się w szczególności wysokość stypendium oraz termin i warunki wypłaty.

7) Uroczyste wręczenie stypendium następuje na sesji Rady Miejskiej.

8) Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, pełniąc swoje funkcje społecznie.

§ 6. Wysokość stypendium i warunki wypłaty:

1) Wysokość stypendium za dany semestr wynosi:

a) dla uczniów szkół podstawowych do 1.000,00zł (tj. miesięcznie do 200,00zł)

b) dla uczniów szkół gimnazjalnych do 1.500,00zł (tj. miesięcznie do 300,00zł)

c) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 2.000,00zł (tj. miesięcznie do 400,00zł)

2) W przypadku spełnienia przez ucznia łącznie co najmniej dwóch okoliczności, o których mowa w §3 wysokość stypendium na dany semestr wynosi:

a) dla uczniów szkół podstawowych do 1.500,00zł (tj. miesięcznie do 300,00zł)

b) dla uczniów szkół gimnazjalnych do 2.250,00zł (tj. miesięcznie do 450,00zł)

c) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 3.000,00zł (tj. miesięcznie do 600,00zł)

§ 7. 1) Stypendium ma charakter motywacyjny i jednorazowo w semestrze wypłacane jest w formie pieniężnej.

2) Stypendium jest przelewane na wskazany we wniosku rachunek bankowy, a w przypadku niepełnoletniego ucznia na wskazany rachunek rodzica/prawnego opiekuna.

3) Stypendium może być wypłacane w kasie Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu w terminie wskazanym przez Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty.

4) Uczniowie pełnoletni pobierają stypendium osobiście. Za uczniów niepełnoletnich pieniądze pobierają rodzice/ prawni opiekunowie.

§ 8. Od decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagród edukacyjnych Burmistrza Miasta Orzesze odwołanie nie przysługuje.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »