| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/177/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/111/11 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr VIII/111/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 2;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Poza czasem, o którym mowa w § 1, przedszkola mogą świadczyć zajęcia o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym odpłatnie.”

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

㤠4a

1. Opłatę, o której mowa w § 4 obniża się o 50% na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

1) kolejne ich dziecko uczęszcza do przedszkola lub mają dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, do czasu ukończenia nauki, z wyłączeniem nauki w szkole wyższej lub w szkole dla dorosłych;

2) ich średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie, w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie opłaty, nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

2. Rodzice (opiekunowie prawni) korzystający z obniżonej opłaty, zobowiązani są niezwłoczne zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach powodujących niespełnianie kryteriów określonych w ust. 1.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »