| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/177/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/111/11 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr VIII/111/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 2;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Poza czasem, o którym mowa w § 1, przedszkola mogą świadczyć zajęcia o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym odpłatnie.”

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

㤠4a

1. Opłatę, o której mowa w § 4 obniża się o 50% na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

1) kolejne ich dziecko uczęszcza do przedszkola lub mają dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, do czasu ukończenia nauki, z wyłączeniem nauki w szkole wyższej lub w szkole dla dorosłych;

2) ich średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie, w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie opłaty, nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

2. Rodzice (opiekunowie prawni) korzystający z obniżonej opłaty, zobowiązani są niezwłoczne zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach powodujących niespełnianie kryteriów określonych w ust. 1.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »