| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/193/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów "Zwału Sośnica"

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów „Zwału Sośnica”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 z 2003 roku. poz. 717), po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze uchwalonego w dniu 4 lipca 2011r. (uchwała Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze
dla terenów „Zwału Sośnica”

Dział A.
USTALENIA WPROWADZAJĄCE

§ 1.

Przepisy wprowadzające obowiązują na całym obszarze planu miejscowego.

Rozdział 1.
Przepisy wstępne

§ 2.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmuje obszar miasta znajdujący się w południowej części miasta na terenie dzielnicy:

- Makoszowy.

2. Ustaleniami planu są:

1) tekst planu, stanowiący niniejszą uchwałę;

2) rysunek planu - stanowiący załącznik nr 1 - wykonany na aktualnej mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2000, zarejestrowanej w zasobie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zabrzu wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrze przyjętego uchwałą Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w dniu 4 lipca 2011 roku obejmującym granice opracowania planu.

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:

1) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

2) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu niniejszego planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu.

§ 3.

1. Plan sporządza się w szczególności w celu:

1) określenia zasad sposobu zagospodarowania terenu;

2) określenia zasad realizacji systemów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;

3) minimalizacja konfliktów między użytkownikami przestrzeni poprzez:

a) izolację funkcji wzajemnie dla siebie uciążliwych;

b) wskazanie zasad w strefach uciążliwego oddziaływania;

4) ochrony interesu publicznego w zakresie:

a) poprawy ładu przestrzennego;

b) ochrony wartości kulturowych;

c) ochrony wartości środowiska.

§ 4.

1. Tekstowe ustalenia planu, o których mowa w §2 ust.2 pkt.1 , zawierają następujące części i rozdziały niniejszej uchwały:

DZIAŁ A: USTALENIA WPROWADZAJĄCE.

Rozdział 1: Przepisy wstępne.

Rozdział 2: Definicje.

DZIAŁ B: USTALENIA PLANU.

Rozdział 3: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Rozdział 4: Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 5: Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Rozdział 6: Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

Rozdział 7: Ustalenia przeznaczenia dla jednostek funkcjonalnych planu.

DZIAŁ C: USTALENIA STREFOWE.

Rozdział 8: Strefy nie stanowiące prawa miejscowego.

Rozdział 9: Strefy stanowiące prawo miejscowe.

DZAIŁ D: USTALENIA KOŃCOWE.

2. Rysunek planu, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt. 2 zawiera następujące ustalenia planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

3) symbole jednostek funkcjonalnych planu składające się z dwóch członów rozdzielonych kropką posiadających następujące znaczenie:

a) pierwszy człon symbolu wskazuje na numer porządkowy jednostki funkcjonalnej planu;

b) drugi człon symbolu wskazuje na podstawowe przeznaczenie terenu;

4) oznaczenia wyrażające lokalne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) linie oznaczające zasięg stref:

- strefa terenu górniczego (STG) ;

3. Rysunek planu, poza oznaczeniami ustaleń ,o których mowa w ust. 2 zawiera oznaczenia informacyjne nie stanowiące prawa miejscowego:

1) linie oznaczające obszary stref:

- strefa możliwego występowania wód gruntowych na głębokości mniejszej niż 1m.p.p.t. /poniżej poziomu terenu/ (SWW) ;

- strefa terenów narażonych na czasowe zalewanie wodą (STZ)

2) linie i symbole sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 2.
Definicje

§ 5.

1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Zabrzu składającej się z części tekstowej (tekst planu) i graficznej (rysunek planu). Integralną częścią planu są wymagane prawem rozstrzygnięcia stanowiące odrębne załączniki do uchwały;

2) tekście planu – należy przez to rozumieć część tekstową planu stanowiącą jego integralną część i zawierającą zawarte w formie opisowej ustalenia dotyczące obszaru objętego uchwałą;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą jego integralną część będącą załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały i składającą się z planszy podstawowej sporządzonej w skali 1: 2000;

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć cały obszar znajdujący się w granicach objętych planem;

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć wskazane w treści ustaleń planu określenie przeznaczenia terenu wskazujące na sposób użytkowania nieruchomości i znajdujących się lub projektowanych na niej obiektów. Przeznaczenie podstawowe nie wymienione w ustaleniach uważa się za niedopuszczalne o ile inne ustalenia nie regulują tego inaczej;

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć występujące łącznie z przeznaczeniem podstawowym inne przeznaczenie wskazane w ustaleniach planu dotyczące sposobu użytkowania nieruchomości i znajdujących się lub projektowanych na niej obiektów;

7) inwestorze – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną ubiegającą się o wydanie stosownych zezwoleń budowlanych w oparciu o prawo budowlane;

8) inwestycji – należy przez to rozumieć przedmiot wystąpienia o pozwolenia na przewidziane prawem roboty budowlane;

9) tytule prawnym – należy przez to rozumieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. Tytuł prawny o którym mowa w treści tekstu planu miejscowego może dotyczyć działki pojedynczej lub zespołu działek, posiadających wspólną granicę i objętych wnioskiem o wydanie stosownych zezwoleń budowlanych w oparciu o prawo budowlane;

10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć ustanowione i obowiązujące przepisy ustaw i innych aktów prawnych;

11) jednostce funkcjonalnej planu – należy przez to rozumieć obszar, ograniczony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu terenu o odrębnie nadanym symbolu zawierającym m. in. numer jednostki funkcjonalnej planu i symbol oznaczający podstawowe przeznaczenie terenu;

12) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć wskazane w treści ustaleń planu określenie przeznaczenia terenu wskazujące na sposób użytkowania nieruchomości i znajdujących się lub projektowanych na niej obiektów. Funkcje podstawowe nie wymienione w ustaleniach uważa się za niedopuszczalne o ile inne ustalenia nie regulują tego inaczej;

13) powierzchni przeznaczenia podstawowego – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni we wszystkich obiektach istniejących lub projektowanych, znajdujących się na działce lub zespole działek do których inwestor ma tytuł prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu, o wyznaczonym w ustaleniach planu przeznaczeniu podstawowym wraz z terenem przynależnym temu przeznaczeniu. Powierzchnię przeznaczenia podstawowego oblicza się jako sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku użytkowanych przez wskazane w ustaleniach przeznaczenie podstawowe, mierzonych po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku na poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, lecz z powiększeniem o powierzchnię antresoli, jeżeli występują one na tych kondygnacjach. Powierzchnia podstawowego przeznaczenia obejmuje też pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i techniczne związane z jej użytkowaniem. W obiektach wielofunkcyjnych o przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym w których pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i techniczne są użytkowane wspólnie, powierzchnie tych pomieszczeń wlicza się jednorazowo do powierzchni przeznaczenia podstawowego. Powierzchnia przeznaczenia podstawowego stanowi jedyny i podstawowy parametr do obliczenia dopuszczalnej ilości powierzchni przeznaczenia uzupełniającego;

14) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć występujący łącznie z funkcją podstawową i wskazany w ustaleniach planu sposób użytkowania nieruchomości i znajdujących się lub projektowanych na niej obiektów;

15) powierzchni przeznaczenia uzupełniającego – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni użytkowanych zgodnie z wyznaczonym przeznaczeniem uzupełniającym we wszystkich obiektach istniejących i projektowanych, znajdujących się na działce lub zespole działek do których inwestor ma tytuł prawny, w granicach jednostki funkcjonalnej planu dla której:

a) limity ilości powierzchni przeznaczenia uzupełniającego nie dotyczą:

- infrastruktury technicznej o ile wynika to z branżowych uwarunkowań technicznych, infrastruktury komunikacyjnej i kolejowej oraz urządzeń inżynierii wodnej, w tym obwałowania;

- zieleni innej, izolacyjnej, urządzonej, łęgowej oraz ścieżek i dojazdów gruntowych.

16) urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju kształtu i wielkości nośniki treści reklamowych i informacyjnych nie będących znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, lokalizowanych w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami będących konstrukcjami samodzielnymi lub montowanych na zewnętrznych elementach innych obiektów budowlanych. Wszystkie nośniki będące samodzielnymi konstrukcjami nie mogą zawierać innego przeznaczenia niż wymienione w ustaleniach dla terenu jednostki funkcjonalnej na obszarze której obiekt ma być zlokalizowany;

17) zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć drzewa lub krzewy o wysokości dojrzałej formy powyżej 2,00m od poziomu terenu, występujących pojedynczo lub w grupie. Grupy zieleni o wysokości powyżej 2,00m znajdujące się od siebie w odległości nie większej niż 5,00m od rzutu korony stanowią jeden kompleks zieleni wysokiej;

18) zieleni niskiej – należy przez to rozumieć drzewa lub krzewy o wysokości dojrzałej formy do 2,00m od poziomu terenu, występujących pojedynczo lub w grupie;

19) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu w najniższym punkcie obrysu budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu połaci dachowych, a w przypadku dachów płaskich, stropodachów i połaci jednospadowych do najwyżej położonej krawędzi okapu, gzymsu lub attyki, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów. Dopuszcza się tolerancję wymiaru dopuszczonej ustaleniami wysokości zabudowy do + 0,5m.

2. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały mowa o przeznaczeniu:

1) infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć system infrastruktury technicznej obejmujący zespół urządzeń, obiektów, sieci podziemnych i naziemnych, dostarczających gaz, energię elektryczną, ciepło, wodę, sygnał telefoniczny, teleinformatyczny, radiowy, telewizyjny oraz odbierających ścieki sanitarne, wody opadowe inne instalacje służące realizacji wskazanych funkcji podstawowych i uzupełniających;

2) infrastruktury komunikacyjnej – należy przez to rozumieć system komunikacji obejmujący wydzielone lub nie wydzielone liniami rozgraniczającymi zespoły obiektów i urządzeń obejmujących: publiczne i niepubliczne ulice, przyjezdniowe zatoki, miejsca postojowe i przystankowe, przyuliczne i samodzielne chodniki, ścieżki rowerowe i pieszo – rowerowe, ciągi pieszo – jezdne, oświetlenie uliczne, instalacje regulacji i bezpieczeństwa ruchu i inne urządzenia służące obsłudze ruchu pojazdów i pieszych, ciągi komunikacji tramwajowej zlokalizowane w ciągach ulic wraz z urządzeniami;

3) infrastruktury kolejowej – należy przez to rozumieć zespół urządzeń i obiektów obejmujących tory szlaków kolejowych, bocznic i innych urządzeń i obiektów służących obsłudze ruchu kolejowego;

4) ścieżki i dojazdy gruntowe – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi i nie będące drogami publicznymi, w szczególności istniejące ścieżki i dojazdy gruntowe;

5) usługi gastronomiczne – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowane jako działalność usługowa związana z wyżywieniem (restauracje, bary, ruchome i stałe placówki gastronomiczne itp.);

6) usług sportu i rekreacji - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i obiektów realizowane jako sport, rozrywka i rekreacja w tym w szczególności jako hippika, pola golfowe, gry losowe i zakłady wzajemne oraz działalność samorządowych, społecznych i innych jednostek, zakładów i klubów prowadzących działalność sportową oraz sport, rozrywka i rekreacja wodna;

7) zieleni innej – należy przez to rozumieć zieleń wysoką i niską nie zaliczoną do innych definiowanych rodzajów zieleni;

8) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć teren obejmujący zieleń wysoką i niską, istniejącą i projektowaną stanowiącą zwarty kompleks o przeznaczeniu bariery akustycznej, optycznej, przeciwchemicznej i przeciwpyłowej oddzielającej teren na którym może zaistnieć emisja zanieczyszczeń lub innych uciążliwości od terenów dla których taka emisja powodowałaby ograniczenia w sposobie użytkowania zgodnie z wyznaczonym przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającą;

9) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć teren obejmujący zieleń wysoką i niską, istniejącą i projektowaną, stanowiącą element kompozycji architektonicznej lub kompozycji urbanistycznej terenu i obejmującą poza zielenią: aleje spacerowe, obiekty małej architektury oraz budowle służące rekreacji w tym boiska bez trybun. Zieleń urządzona może mieć charakter:

a) zieleni urządzonej parkowej służącej rekreacji biernej obejmującej takie budowle jak: ciągi spacerowe, miejsca do siedzenia, miejsca piknikowe, trawniki itp.;

b) zieleni urządzonej rekreacyjnej służącej ćwiczeniom fizycznym i obejmującej takie obiekty małej architektury jak: małe boiska, ścieżki zdrowia itp. o przewadze otwartych terenów zieleni niskiej i trawników;

10) zieleni łęgowej – należy przez to rozumieć teren obejmujący zieleń wysoką i niską, istniejącą i projektowaną, stanowiącą element krajobrazu związanego z doliną cieku wodnego lub obniżenia terenu.

Dla pojęć niezdefiniowanych w niniejszym paragrafie, a występujących w tekście uchwały obowiązują definicje znajdujące się w przepisach odrębnych.

Dział B.
USTALENIA PLANU

§ 6.

1. Tereny jednostek funkcjonalnych planu mogą być zagospodarowane zgodnie ze wskazaną w przeznaczeniu terenu przeznaczeniem podstawowym lub łącznie z przeznaczeniem uzupełniającym.

2. Wprowadzenie uzupełniającego przeznaczenia terenu jest dopuszczalne wówczas, gdy na przedmiotowej działce lub zespole działek do których inwestor posiada tytuł prawny występuje lub ma być wprowadzony sposób użytkowania zgodny z wyznaczonym w planie przeznaczeniem podstawowym.

3. Sposób użytkowania zgodny z przeznaczeniem uzupełniającym nie może ograniczać wykorzystania terenu lub obiektu zgodnego z wyznaczonym przeznaczeniem podstawowym.

4. Wyznacza się następujące symbole literowe, określające na rysunku i w tekście planu przeznaczenie terenu:

1) SW – teren składowiska odpadów wydobywczych (hałda);

2) US – teren usług sportu i rekreacji;

3) Z – teren zieleni innej;

4) ZL – teren lasów;

5) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych.

5. Zastosowane w tekście planu słowa: „droga” i „ulica” są pojęciami tożsamymi.

§ 7.

Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony, ukształtowania i rewaloryzacji.

1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony:

1) dla dolin potoków poprzez uznanie, iż są ważnym elementem ekosystemu, mającym znaczenie dla bioróżnorodności, stanowiącym drogi migracji gatunków oraz stanowią drogi spływu wód opadowych;

2) dla terenów zieleni poprzez ograniczenie ich degradacji i zaniedbania;

3) dla terenów składowiska odpadów wydobywczych poprzez określenie maksymalnej wysokości składowiska oraz określenie niekorzystnego oddziaływania na tereny sąsiednie;

2. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania:

1) dla zieleni poprzez określenie wartości kompozycyjnych dla kształtowania zieleni;

2) dla urządzeń reklamowych, znaków i innych elementów informacji wizualnej poprzez ustalenie warunków dla wprowadzania jednorodnego charakteru pod względem formy plastycznej, kształtu i rozwiązań technicznych urządzeń reklamowych i innych elementów nośnych wizualnej informacji.

3. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają rewaloryzacji:

1) dla terenu składowiska odpadów wydobywczych poprzez działania polegające ograniczeni negatywnego wpływu na środowisko naturalne;

2) dla terenów zdegradowanych poprzez wskazanie możliwych działań ograniczających ich wpływ na środowisko lub działań zmierzających do gospodarczego ich wykorzystania.

§ 8.

Zasady scalania i podziału nieruchomości

1. Zasady niżej wymienione stosuje się łącznie z zapisami przepisów odrębnych.

2. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) nakaz zapewnienia dla każdej nowej działki budowlanej dostępu do drogi publicznej;

2) nakaz stosowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego dla wydzielanej nowej działki budowlanej z przeznaczeniem pod zabudowę w przedziale 60o ÷90o ;

3) dopuszcza się podział polegający na wydzieleniu samodzielnej działki budowlanej z przeznaczeniem pod zabudowę bez bezpośredniego dojścia i dojazdu z drogi publicznej, w tym działki zabudowanej garażem lub zespołem garaży, pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) zapewnienia dojścia i dojazdu przez istniejącą ulicę wewnętrzną;

b) wydzielenia odrębnej działki z przeznaczeniem na dojście i dojazd i obciążenie jej notarialnie ustanowioną służebnością dojścia i dojazdu lub zapewnienie dojścia i dojazdu poprzez inną wskazaną działkę;

c) zapewnienia dojścia i dojazdu przez zespół działek, które posiadają notarialnie ustanowioną służebność dojścia i dojazdu z drogi publicznej;

Rozdział 3.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 9.

1. Dla terenów objętych planem ustala się nakaz zapewnienia w miarę potrzeb odpowiedniej ilości miejsc postojowych zgodnych z użytkowaniem terenu.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany tras istniejących sieci uzbrojenia technicznego.

3. Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej w przypadku ich remontu, przebudowy lub z innych względów technicznych.

§ 10.

System odprowadzenia ścieków

1. Ustalenia dotyczące systemu odprowadzania ścieków:

1) dopuszcza się grawitacyjny spływ wód opadowych do cieków powierzchniowych;

2) dopuszcza się lokalizację sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorami wstępnego podczyszczania tych wód jeśli wystąpi taka potrzeba.

§ 11.

System zaopatrzenia w gaz

1. Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w gaz:

1) dopuszcza się zachowanie przebiegu istniejącej sieci gazowniczej.

§ 12.

System zaopatrzenia w energię elektryczną

1. Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) dopuszcza się zachowanie przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia;

2) dopuszcza się prowadzenie nowych linii energetycznych przez teren opracowania jeśli wystąpi taka potrzeba.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 13.

1. Na terenie objętym planem nie występują tereny i obiekty zaliczone do ochrony jako dobra kultury współczesnej oraz dobra kultury wymagające ochrony konserwatorskiej.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz rozmieszczenia inwestycji celu publicznego

§ 14.

1. Przestrzeń publiczną stanowią:

1) tereny rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowe;

2) ogólnodostępne place i miejsca postojowe;

3) ciągi piesze, rowerowe i pieszo–rowerowe.

2. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego:

1) sieci infrastruktury technicznej są inwestycjami celu publicznego,

2) tereny przeznaczone w planie dla realizacji obiektów służących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną, gaz, ciepło, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego.

3. Zasady umieszczania urządzeń reklamowych, znaków i innych elementów informacji wizualnej:

1) nakaz zachowania jednorodnego charakteru elementów nośnych dla wizualnej informacji, w tym urządzeń reklamowych;

2) dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych i informacyjnych w pasach drogowych oraz obszarach przyległych do nich, gdzie przy ich sytuowaniu należy stosować przepisy odrębne.

Rozdział 6.
Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 15.

1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą sytuacji braku zgodności dotychczasowego sposobu użytkowania ze wskazanymi w niniejszym planie podstawowymi lub uzupełniającymi funkcjami przeznaczenia terenu traktowanymi jako docelowy sposób zagospodarowania.

2. O ile ustalenia planu nie stanowią inaczej – do czasu docelowego zagospodarowania dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania istniejących obiektów i terenów.

Rozdział 7.
Ustalenia przeznaczenia dla jednostek funkcjonalnych planu

§ 16.

1.SW,US

1. Przeznaczenie terenów:

1) numer jednostki funkcjonalnej planu:

1

2) symbol terenu:

SW,US

3) określenie przeznaczenia terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

- teren składowiska odpadów wydobywczych (hałda);

- teren usług sportu i rekreacji wynikający z realizacji ustaleń pkt.2 ppkt6 niniejszego paragrafu.

b) przeznaczenie uzupełniające:

- zieleń izolacyjna;

- zieleń inna;

- zieleń łęgowa;

- zieleń urządzona;

- infrastruktura techniczna;

- infrastruktura komunikacyjna;

- infrastruktura kolejowa;

- ścieżki i dojazdy gruntowe;

- usługi gastronomiczne wynikające z realizacji ustaleń pkt.2 ppkt6 niniejszego paragrafu.

4) symbol strefy:

STG

STZ

SWW

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej;

2) nakaz uwzględnienia relacji i wymagań kompozycyjno-estetycznych;

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych zgodnie z ustaleniami §14 ust.3;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w tym również związanych z obsługą składowiska odpadów wydobywczych;

5) dopuszcza się lokalizowanie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych;

6) po zakończeniu składowania odpadów wydobywczych przebudowa terenów w kierunku zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego-z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy oraz wynikających z kształtowania terenu lokalnych wzniesień związanych z rekreacją, wypoczynkiem i sportem o wysokości do 12,0m.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz składowania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych /za wyjątkiem odpadów wydobywczych/;

2) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjętymi w gminie oraz przepisami odrębnymi;

3) nakaz stosowania rozwiązań technologicznych minimalizujących pylenie, infiltrację wód opadowych w podłoże składowiska oraz nakaz ochrony wód podziemnych i powierzchniowych;

4) nakaz stosowania rozwiązań technologicznych uniemożliwiających powstawanie osuwisk;

5) nakaz utrwalania zboczy składowiska roślinnością;

6) dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów wydobywczych;

7) dopuszcza się odzysk i eksploatację odpadów wydobywczych zgromadzonych na składowisku wraz z realizacją niezbędnej do tego celu instalacją i zabudową.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy:

1) maksymalna wysokość ukształtowania terenu – 270m n.p.m.;

2) maksymalna wysokość pomiędzy tarasami /półkami/ – 10m;

3) minimalna szerokość tarasu /półki/ - 10m;

4) zalecane nachylenie skarp 1:3÷1:4.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dojazd od ulicy Szymały.

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty planistycznej

1) stawka wynosi 30%.

§ 17.

2.ZL

1. Przeznaczenie terenów:

1) numer jednostki funkcjonalnej planu:

2

2) symbol terenu:

ZL

3) określenie przeznaczenia terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

- lasy;

b) przeznaczenie uzupełniające:

- infrastruktura techniczna;

- ścieżki i dojazdy gruntowe.

4) symbol strefy:

STG

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji zabudowy z wyjątkiem dopuszczonej przepisami prawa oraz:

a) obiektów gospodarczych służących gospodarce leśnej;

b) elementów małej architektury;

c) ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych o nawierzchni gruntowej;

2) nakaz ochrony obszarów przyrodniczo cennych (siedliska leśne, strumienie, gatunki roślin chronionych w runie);

3) dopuszcza się lokalizację dojść, dojazdów oraz dróg wewnętrznych służących gospodarce leśnej.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na warunkach przepisów właściwych dla obszarów leśnych.

4. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty planistycznej

1) stawka wynosi 30%.

§ 18.

3.ZL

1. Przeznaczenie terenów:

1) numer jednostki funkcjonalnej planu:

3

2) symbol terenu:

ZL

3) określenie przeznaczenia terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

- lasy;

b) przeznaczenie uzupełniające:

- infrastruktura techniczna;

- ścieżki i dojazdy gruntowe.

4) symbol strefy:

STG

SWW

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji zabudowy z wyjątkiem dopuszczonej przepisami prawa oraz:

a) obiektów gospodarczych służących gospodarce leśnej;

b) elementów małej architektury;

c) ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych o nawierzchni gruntowej;

2) nakaz ochrony obszarów przyrodniczo cennych (siedliska leśne, strumienie, gatunki roślin chronionych w runie);

3) dopuszcza się lokalizację dojść, dojazdów oraz dróg wewnętrznych służących gospodarce leśnej.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na warunkach przepisów właściwych dla obszarów leśnych.

4. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty planistycznej

1) stawka wynosi 30%.

§ 19.

4.Z

1. Przeznaczenie terenów:

1) numer jednostki funkcjonalnej planu:

4

2) symbol terenu:

Z

3) określenie przeznaczenia terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

- zieleń inna.

b) przeznaczenie uzupełniające:

- zieleń łęgowa;

- zieleń izolacyjna;

- zieleń urządzona;

- urządzenia inżynierii wodnej, w tym obwałowania;

- infrastruktura techniczna;

- infrastruktura komunikacyjna

- ścieżki i dojazdy gruntowe.

4) symbol strefy:

STG

STZ

SWW

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz grodzenia działki w odległości mniejszej niż 1,50m od krawędzi cieków;

2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej;

3) nakaz ochrony naturalnych elementów systemu przyrodniczego.

3. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty planistycznej

1) stawka wynosi 30%.

§ 20.

5.WS

1. Przeznaczenie terenów:

1) numer jednostki funkcjonalnej planu:

5

2) symbol terenu:

WS

3) określenie przeznaczenia terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

- płynące wody powierzchniowe śródlądowe wraz z brzegami, urządzeniami inżynierii wodnej, w tym obwałowania;

- zieleń izolacyjna;

- zieleń inna;

- zieleń urządzona;

- zieleń łęgowa;

b) przeznaczenie uzupełniające:

- infrastruktura techniczna;

- ścieżki i dojazdy gruntowe.

- infrastruktura komunikacyjna;

4) symbol strefy:

STG

STZ

SWW

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz grodzenia działki w odległości mniejszej niż 1,50m od krawędzi cieków;

2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej;

3) nakaz ochrony naturalnych elementów systemu przyrodniczego.

3. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty planistycznej:

1) stawka wynosi 30%.

§ 21.

6.Z

1. Przeznaczenie terenów:

1) numer jednostki funkcjonalnej planu:

6

2) symbol terenu:

Z

3) określenie przeznaczenia terenu:

a) przeznaczenie podstawowe:

- zieleń inna.

b) przeznaczenie uzupełniające:

- zieleń łęgowa;

- zieleń izolacyjna;

- zieleń urządzona;

- urządzenia inżynierii wodnej, w tym obwałowania;

- infrastruktura techniczna;

- infrastruktura komunikacyjna;

- ścieżki i dojazdy gruntowe.

4) symbol strefy:

STG

STZ

SWW

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz grodzenia działki w odległości mniejszej niż 1,50m od krawędzi cieków;

2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej;

3) nakaz ochrony naturalnych elementów systemu przyrodniczego.

3. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty planistycznej

1) stawka wynosi 30%.

Dział C.
USTALENIA STREFOWE

Rozdział 8.
Strefy nie stanowiące prawa miejscowego

§ 22.

Strefa występowania wód gruntowych na głębokości mniejszej niż 1m p.p.t. – SWW

1. Oznaczenie strefy na rysunku planu symbolem: SWW

2. Wyznacza się strefę w obszarze na którym wody gruntowe występują na głębokości mniejszej niż 1m poniżej poziomu terenu.

3. Obszar planu znajduje się częściowo na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP nr331 Dolina kopalna rzeki „Górna Kłodnica”, w związku z powyższym wprowadza się nakaz ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, likwidację istniejących źródeł zanieczyszczeń oraz stosowania na powierzchni terenu roślinności darniotwórczej.

§ 23.

Strefa terenów narażonych na czasowe zalewanie wodami - STZ

1. Oznaczenie strefy na rysunku planu symbolem: STZ

1) Na obszarze strefy ustala się:

a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych utrudniający swobodny spływ wód,

b) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej.

Rozdział 9.
Strefy stanowiące prawo miejscowe

§ 24.

Strefa terenu górniczego - STG

1. Oznaczenie strefy na rysunku planu symbolem: STG

2. Obszar objęty planem położony jest w obrębie terenów górniczych KWK „Sośnica-Makoszowy. Na obszarze strefy ustala się:

1) Nakaz uzyskania przed pozwoleniem na budowę opinii właściwego terytorialnie urzędu górniczego w zakresie wprowadzenia niezbędnych zabezpieczeń przed wpływem działalności górniczej.

Dział D.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 25.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

2. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwałę powierza się do wykonania Prezydentowi Miasta Zabrze.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/193/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/193/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 14 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami/, w oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów „Zwału Sośnica"

Rada Miejska w Zabrzu

rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej których realizacja należy do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania

1. Na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację, zmiany przebiegu, modernizację, przebudowę oraz likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym tych które mogą należeć do zadań własnych gminy. W związku z powyższym, w niniejszym rozstrzygnięciu, uwzględnia się możliwość realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które mogą należeć do zadań własnych gminy.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1 będą

1) budżet miasta,

2) środki finansowe jednostek którym gmina powierzyła realizację w/w zadań z zakresu infrastruktury technicznej,

3) fundusze pomocowe (pomocowe fundusze unijne, dotacje i pożyczki z funduszy krajowych),

4) środki wniesione do budżetu ze sprzedaży gruntów gminnych,

5) zainteresowane podmioty.

3. Inwestycje wymienione w ust. 1 będą realizowane w razie konieczności i w miarę możliwości finansowych gminy, pozyskiwanych środków finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby określone w budżetach gminy.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/193/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 14 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 7. Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZABRZE DLA TERENÓW „ZWAŁU SOŚNICA”

§ 1.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), mając na uwadze brak złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Zabrzu stwierdza brak potrzeby rozpatrzenia w przedmiotowej sprawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »