| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/127/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.z 2011r. Nr 5, poz. 13)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala:

§ 1.

1. Określić przystanki komunikacyjne udostępnione operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Manfred Wrona


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/127/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 27 października 2011 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska

Lp.

miejscowość

ulica

nr działki

własność

1.

Jankowice

Raciborska

244

Gmina

2.

Jankowice

Raciborska

68/2

Gmina

3.

Ruda Kozielska/sklep

Raciborska

231

Gmina (użytkowanie wieczyste SHP "Samopomoc Chłopska")

4.

Kuźnia Raciborska/Kościół

Kościelna

151/9

Gmina

5.

Kuźnia Raciborska

Rudzka

236/56

Gmina

6.

Kuźnia Raciborska

Karola Świerczewskiego 1

266/135

Gmina

7.

Kuźnia Raciborska

Karola Świerczewskiego/Szkoła

274

Gmina

8.

Turze/Wieś

Raciborska

775

Gmina

9.

Turze/Dom Kultury

Raciborska

722/2

Gmina


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/127/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 27 października 2011 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska.

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, zwani dalej „przewoźnikami”.

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób,

3) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długości linii podane w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

4) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

5) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem nazw i ich lokalizacji,

6) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Kuźnia Raciborska – miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty jest zgodna z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwałą nr X/114/2011r. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kuźnia Raciborska.

5. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę w okresach miesięcznych.

6. Przewoźnicy zobowiązani są po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie do 15. dnia miesiąca następnego, przekazać Gminie zestawienie zbiorcze zatrzymań pojazdów realizujących przewozy na poszczególnych przystankach, w celu wystawienia faktury za korzystanie przystanków komunikacyjnych.

7. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku gdy:

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowane w szczególności zbyt małą pojemnością zatoki przystankowej albo miejscem na jezdni, przeznaczonym do zatrzymywania pojazdów,

2) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 8.

8. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, skutkującego utrudnieniami w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez dwa kolejne okresy płatnicze,

3) wygaśnięcia lub pozbawienia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

4) stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez blokowanie wjazdu na przystanek innym przewoźnikom,

5) niepowiadomienia Gminy o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta,

6) zaprzestania działalności przewozowej,

7) naruszenia warunków i zasad korzystania z przystanków, określonych w niniejszej uchwale.

9. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Kuźnia Raciborska z 1 miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku lub zaprzestaniu działalności przewozowej.

10. Przewoźnicy korzystający z przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Dopuszcza się możliwość postojów, wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile nie zostały wyznaczone w tym celu inne miejsca.

11. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Kuźnia Raciborska umieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

12. Wykonanie i umieszczanie tabliczek rozkładu jazdy, a także dbałość o ich czytelność i wygląd estetyczny należy do przewoźnika. Wzór tabliczki i sposób mocowania należy uzgodnić w Referacie Obywatelskim Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »