| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/98/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/267/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Na podstawie art. 90f ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/267/09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 pkt 1 w literze „i” po słowach „częściowe dofinansowanie kosztów związanych z nauką w klasie profilowanej” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po nim nową literę „j” w brzmieniu: „j) opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych oraz pokrycie opłat wymaganych przez szkołę albo placówkę, w tym opłat w szkołach i placówkach niepublicznych,”

2) w § 2 ust. 1 pkt 3 po słowach „kolegiów pracowników służb społecznych” kropkę zastępuje się średnikiem, a po średniku dodaje się zdanie: „;w przypadku otrzymywania przez ucznia lub słuchacza dopłaty do dojazdów w ramach świadczeń z pomocy społecznej, wysokość stypendium w tym zakresie nie może przekroczyć różnicy pomiędzy ceną biletu a kwotą otrzymaną z pomocy społecznej. "

3) przepis § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4.

1. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach.

2. Stypendium jest realizowanie w formie rzeczowej albo przez pokrycie kosztów chyba, że postanowiono przyznać je w formie pieniężnej.

3. W przypadku przyznania stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, wypłata stypendium następuje po przedłożeniu rachunków lub faktur dotyczących finansowanych kosztów na rachunek bankowy wskazany przez stronę. Jeżeli rachunek bankowy nie zostanie wskazany zwrot następuje w kasie Urzędu Miejskiego.

4. W przypadku przyznania stypendium w formie rzeczowej wydanie przedmiotu pomocy następuje osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

4) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Z tytułu tego samego zdarzenia losowego zasiłek może zostać przyznany tylko jeden raz.”

5) w § 7 dodaje się nowy ust. 3a w brzmieniu: „3a. Zamiast dokumentów wskazanych w ust. 3 strona może złożyć oświadczenie spełniające wymogi wskazane w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty.”

6) w § 7 skreśla się ust. 4 i 5,

7) w § 8 ust. 1 po kropce dodaje zdanie drugie w brzmieniu: „Jeżeli stypendium przyznano w formie pokrycia kosztów w decyzji określa termin dostarczenia rachunków i faktur jako warunek wypłaty stypendium”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »