| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Miedźna

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Miedźna oraz jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).

Rada Gminy Miedźna uchwala:

§ 1.

1. Ustalić zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Miedźna oraz jej jednostkom organizacyjnym

2. Określić organy i osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2.

1. Przez „należność” należy rozumieć sumę należności:

a) głównej,

b) odsetki od należności głównej,

c) ubocznych (koszty postępowania sądowego i inne).

2. Przez „ulgi” należy rozumieć umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty.

§ 3.

1. Należności mogą być umarzane z urzędu w przypadkach gdy:

a) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;

b) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.;

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ulega likwidacji;

e) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 4.

Na wniosek dłużnika należności mogą być umorzone w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem jednostki organizacyjnej (wierzyciela).

§ 5.

1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem jednostki organizacyjnej (wierzyciela) może nastąpić odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty płatności należności w całości lub w części.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia umowy, porozumienia do upływu terminu zapłaty.

§ 6.

1. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu spłaty ustalonej raty, wysokości ustalonej raty, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za zwłokę.

2. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu spłaty odroczonej płatności pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za zwłokę.

3. Odsetki naliczane będą od pierwotnych terminów płatności.

4. Za termin zapłaty należności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto wierzyciela.

§ 7.

1. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:

a) Kierownicy jednostek organizacyjnych, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 3 000 zł.

b) Wójt Gminy

2. Do odraczania terminu płatności i rozkładania na raty, uprawnieni są:

a) Kierownicy jednostek organizacyjnych,

b) Wójt Gminy

§ 8.

Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego (jednostronne oświadczenie woli, umowa, porozumienie).

§ 9.

1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania (zwanego dalej „przedsiębiorcą”), określonych w § 3 ust. 1 lite, w § 4 i § 5 jest pomocą de minimis.

2. Udzielenie w/w ulg następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z 28.12.2006 r.).

3. Zgodnie z art ,.1 rozporządzenia komisji (WE) nr 1998/2006 pomoc de minimis przyznawana jest podmiotom we wszystkich sektorach z wyjątkiem:

a) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,

b) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,

c) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

1) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

2) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentów surowców,

d) pomocy przyznawanej dla działalności związaną z wywozem do państw trzeciej lub państw członkowski tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,

e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,

f) pomocy przyznawanej przedsiębiorcom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,

g) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,

h) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji,

4. Ulgi w postaci umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mogą zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy wartość pomocy de minimis udzielnej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro; a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

5. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności przedkłada dodatkowo:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz. U. nr 53, poz. 311),

c) sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 10.

Traci moc uchwała Rady Gminy Miedźna Nr XLVII/375/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg, umarzania, odraczania spłat i rozkładania na raty wierzytelności przypadających gminie i jej jednostkom organizacyjnym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIEDŹNA


mgr inż. Stanisław Karbowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »