| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/87/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust.6 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 . z późn. zm.)

Rada Miasta Poręba uchwala:

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są w warunkach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

2. Zakres świadczonych usług, okres i miejsce świadczenia ustala w drodze decyzji administracyjnych Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie, na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Świadczeniobiorcy mogą być zwolnieni na ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie z ponoszonych opłat w szczególności jeżeli:

- wnoszą opłaty za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub innych placówkach,

- występują uzasadnione okoliczności zwłaszcza straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, długotrwała choroba lub niepełnosprawność powodująca wzrost kosztów utrzymania,

- osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,

- świadczeniobiorca korzysta co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych,

- więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, ponoszą duże wydatki na zakup leków potwierdzone rachunkami.

§ 4. Opłata za świadczone usługi wnoszona będzie do kasy lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie do 25–go dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usług.

§ 5. Całkowity koszt za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalony na podstawie kalkulacji kosztów roboczogodziny usług opiekuńczych z poprzedniego roku budżetowego wynosi 10,00zł. Ustalony koszt obowiązuje od 01.11.2011 do 31.10.2012 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba i Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie.

§ 7. Z dniem wejście w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XXV/221/05 Rady Miasta Poręba z dnia 29.06.2005r.w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od odpłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński


Załącznik do Uchwały Nr XI/87/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 25 października 2011 r.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osoba samotna - doch. ustawowy 477 zł

10zł/h

-0.00%

do

100.00%

od

0.00 zł

do

477.00 zł

bezpłatnie

100.00%

do

150.00%

od

477.01 zł

do

715.50 zł

10%

1 zł

150.00%

do

200.00%

od

715.51 zł

do

954.00 zł

20%

2 zł

200.00%

do

250.00%

od

954.01 zł

do

1 192.50 zł

30%

3 zł

250.00%

do

300.00%

od

1 192.51 zł

do

1 431.00 zł

50%

5 zł

300.00%

do

350.00%

od

1 431.01 zł

do

1 669.50 zł

70%

7 zł

350.00%

do

400.00%

od

1 669.51 zł

do

1 908.00 zł

90%

9 zł

powyżej

100%

10 zł

Osoba w rodzinie - doch. ustawowy 351 zł

10zł/h

0.00%

do

100.00%

od

0.00 zł

do

351.00 zł

bezpłatnie

100.00%

do

150.00%

od

351.01 zł

do

526.50 zł

10%

1 zł

150.00%

do

200.00%

od

526.51 zł

do

702.00 zł

20%

2 zł

200.00%

do

250.00%

od

702.01 zł

do

877.50 zł

30%

3 zł

250.00%

do

300.00%

od

877.51 zł

do

1 053.00 zł

50%

5 zł

300.00%

do

350.00%

od

1 053.01 zł

do

1 228.50 zł

70%

7 zł

350.00%

do

400.00%

od

1 228.51 zł

do

1 404.00 zł

90%

9 zł

powyżej

100%

10 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »