| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/71/11 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4, w związku z art. 90 ust. 3 i ust. 3c-3g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i po zaopiniowaniu przez Komisję Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisję Budżetu i Finansów

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2) powiecie – należy przez to rozumieć powiat bieruńsko-lędziński,

3) dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzielaną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,

4) uczniu – należy przez to rozumieć także słuchacza,

5) SIO – należy przez to rozumieć sprawozdawczość statystyczną, System Informacji Oświatowej.

§ 2.

Podstawa obliczania oraz tryb udzielania dotacji

1. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, udziela się dotacji w wysokości 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez powiat, w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych nie otrzymują dotacji z budżetu powiatu.

3. Dotacja udzielana jest na wniosek złożony do Zarządu Powiatu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Podstawę obliczenia dotacji na dany rok ustala się w oparciu o liczbę uczniów wykazanych w SIO wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgłoszonych w terminie określonym w ust. 3.

6. Wysokość dotacji na jednego ucznia szkoły na dany rok budżetowy po uchwaleniu przez Radę Powiatu uchwały budżetowej, oblicza Zarząd Powiatu z uwzględnieniem zapisów § 2 ust. 1 oraz liczby uczniów, o której mowa w ust. 5.

7. W przypadku zwiększenia się liczby uczniów w stosunku do wykazanej w ust. 5 wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, nie zwiększa się dotacji w ciągu roku budżetowego.

8. W przypadku zmniejszenia liczby uczniów w stosunku do wykazanej w ust. 5 nastąpi zmniejszenie wysokości dotacji, począwszy od miesiąca, w którym została wykazana mniejsza liczba uczniów.

§ 3.

Tryb rozliczania dotacji

1. Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wyodrębniony do tego celu, wskazany rachunek bankowy szkoły.

2. Podstawą przekazania dotacji jest comiesięczna informacja o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, złożona do 10 dnia każdego miesiąca na który ma być udzielona dotacja.

3. Rozliczenie miesięczne należy przekazać do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Wzór informacji o liczbie uczniów i rozliczenia miesięcznego stanowią załączniki nr 2 oraz 2a do niniejszej uchwały.

5. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego należy zamieścić opis, że wydatek sfinansowany jest z dotacji z budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania szkoły.

6. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, szkoła zobowiązana jest dołączyć kopie dokumentów, potwierdzających poniesienie wydatków oraz imienne zestawienie uczniów zawierające dane: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i zameldowania.

7. Rozliczenie za miesiąc grudzień szkoła przedkłada do dnia 5 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

8. Rozliczenie roczne wraz z częścią opisową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, szkoła przedkłada nie później niż 10 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

§ 4.

Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

1. Zarządowi Powiatu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej szkole niepublicznej z budżetu powiatu.

2. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu, po uprzednim powiadomieniu szkoły.

3. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Zarząd Powiatu pracownicy Starostwa Powiatowego w Bieruniu, zwani dalej kontrolującymi.

4. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia informacji i rozliczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz § 3 ust. 2, 3, 7, 8.

5. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i innych nośników informacji zebranych w toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisują kontrolujący oraz osoba uprawniona do reprezentowania szkoły.

7. W przypadku zastrzeżeń co do wyniku kontroli osoba uprawniona do reprezentowania szkoły może odmówić podpisania protokołu składając kontrolującym wyjaśnienia na piśmie o przyczynach tej odmowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu.

8. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 7 kontrolujący dokonują weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmują uzupełniające czynności kontrolne, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

9. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

10. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządzają projekt wystąpienia pokontrolnego w którym zawarte są wnioski lub zalecenia kierowane do kontrolowanego i przedstawiają je Zarządowi Powiatu.

11. Zarząd Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia pokontrolnego.

12. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić Zarząd Powiatu o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 5.

Wstrzymanie dotacji

1. Dotację wstrzymuje się w przypadku:

1) niezłożenia informacji, o której mowa w § 3 ust. 2,

2) niezłożenia rozliczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3, 7, 8,

3) stwierdzenia niezgodności dokumentacji lub prawidłowości wykorzystania dotacji, o których mowa w § 4 ust. 5, ze stanem faktycznym.

2. Zarząd Powiatu zawiadamia szkołę o wstrzymaniu dotacji z podaniem przyczyny.

3. Złożenie informacji o której mowa w § 3 ust. 2, 3, 7, 8 niezgodnej ze stanem faktycznym lub odmowa udostępnienia dokumentacji o której mowa § 4 ust. 5, powoduje wstrzymanie wypłaty dotacji w danym miesiącu.

4. Wypłata wstrzymanej dotacji następuje po usunięciu nieprawidłowości.

§ 6.

Zwrot dotacji

1. Szkoła jest zobowiązana do wykorzystania dotacji nie później niż do 31 grudnia roku w którym została udzielona dotacja.

2. Niewykorzystaną dotację szkoła jest zobowiązana zwrócić na konto bankowe powiatu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

3. Od kwoty dotacji niewykorzystanej, zwróconej po terminie o którym mowa w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia zaistniałych okoliczności.

5. W przypadku likwidacji szkoły z przyczyn wymienionych w art. 83 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła jest zobowiązana powiadomić Zarząd Powiatu w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, szkoła jest zobowiązana dokonać zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, na rachunek powiatu, w terminie określonym w ust. 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Berger

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Miesięczna informacja o ilości uczniów

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik2a.doc

Miesięczne rozliczenie dotacji udzielonej przez Powiat Bieruńsko-Lędziński szkole niepublicznej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/71/11
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Roczne rozliczenie dotacji udzielonej przez Powiat Bieruńsko-Lędziński szkole niepublicznej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »