| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 145/XV/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 19 października 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr 105/X/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Koszęcin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 105/X/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Koszęcin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się § 2a w brzmieniu: „Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Koszęcin w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Koszęcin, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koszęcin.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę Koszęcin wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, zmianie ulegają kwoty dotacji należnej przedszkolom niepublicznym oraz osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w innym formach, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących przedszkola niepubliczne oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innym formach, zawierający planowaną liczbę uczniów, w tym uczniów będących mieszkańcami innych gmin, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”;

4) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub wychowanie przedszkolne w innych formach składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy w Koszęcinie informację o faktycznej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”;

5) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub wychowanie przedszkolne w innych formach dokonuje rozliczenia dotacji w terminie do 10 dnia po upływie każdego miesiąca. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały”.

6) zmienia się wzór wniosku o udzielenie dotacji, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

7) zmienia się wzór informacji o aktualnej liczbie uczniów, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

8) zmienia się wzór rozliczenia udzielonej dotacji, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 145/XV/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 19 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr 145-XV-2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 145/XV/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 19 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 145-XV-2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 145/XV/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 19 października 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 145-XV-2011

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »