| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 145/XV/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 19 października 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr 105/X/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Koszęcin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 105/X/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Koszęcin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się § 2a w brzmieniu: „Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Koszęcin w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Koszęcin, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koszęcin.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę Koszęcin wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, zmianie ulegają kwoty dotacji należnej przedszkolom niepublicznym oraz osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w innym formach, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących przedszkola niepubliczne oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innym formach, zawierający planowaną liczbę uczniów, w tym uczniów będących mieszkańcami innych gmin, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”;

4) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub wychowanie przedszkolne w innych formach składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy w Koszęcinie informację o faktycznej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”;

5) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub wychowanie przedszkolne w innych formach dokonuje rozliczenia dotacji w terminie do 10 dnia po upływie każdego miesiąca. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały”.

6) zmienia się wzór wniosku o udzielenie dotacji, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

7) zmienia się wzór informacji o aktualnej liczbie uczniów, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

8) zmienia się wzór rozliczenia udzielonej dotacji, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 145/XV/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 19 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr 145-XV-2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 145/XV/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 19 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 145-XV-2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 145/XV/2011
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 19 października 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 145-XV-2011

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »