| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14.97.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 7, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.), w związku z art. 4, art 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)

Rada Miasta Rydułtowy

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10
Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl.z 2011 roku Nr 127, poz. 2426) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na ubezpieczenie chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz po odliczeniu podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do dochodów nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego..

2. W § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Do dnia 29 kwietnia 2012 roku zostanie dokonana weryfikacja wniosków i przedstawione zostaną do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych..

3. W załączniku nr 1 do uchwały Nr VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy kolumna 4 - „uwagi” do kryterium 7 – „stan majątkowy” otrzymują brzmienie:

dotyczy najemców, właścicieli lub ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ubiegających się o przyznanie mieszkania..

§ 2.

Wnioski o przyznanie lokalu mieszkalnego i oświadczenia weryfikacyjne złożone po wejściu w życie uchwały nr VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 marca 2011 r., tj. po dniu 14 lipca 2011 r. rozpatrywane będą z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »