| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15.111.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w Strefie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Rydułtowach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Niniejsza uchwała stanowi program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w rozumieniu prawa wspólnotowego w zakresie pomocy publicznej.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem § 2, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z nową inwestycją w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927).

3. Zwolnienie o którym mowa w ust. 2 stanowi pomoc publiczną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006 r.)

4. Nowa inwestycja musi być realizowana przez podatnika podatku od nieruchomości, który będzie korzystał ze zwolnienia.

5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2, przysługuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „Rozporządzeniu” - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927),

2) „nowej inwestycji” - należy przez to rozumieć inwestycję określoną w § 2 pkt 3 Rozporządzenia,

3) „utworzeniu nowych miejsc pracy” - należy przez to rozumieć wzrost liczby pracowników określony w § 2 pkt 2 Rozporządzenia.

§ 3.

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że zostanie zrealizowana nowa inwestycja na terenie Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Rydułtowach i zostaną utworzone nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją.

2. Zwolnienie dotyczy obiektów położonych na terenie strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy Strefie Gospodarczej w Rydułtowach, zwanej dalej „Strefą”, obejmującej działki oznaczone na dzień podejmowania uchwały numerami: 3608/174, 3715/168, 3612/168, 3645/169, 3646/169, 3647/169, 3648/169, 3649/169.

3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, zwanego dalej "zwolnieniem", udziela się pod warunkiem, że:

1) nieruchomości nie są zwolnione z podatku od nieruchomości na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2) przedsiębiorcy wnioskujący o pomoc publiczną nie działają w sektorach i w zakresie działalności określonej w § 4 Rozporządzenia.

4. Zwolnienie nie obejmuje nieruchomości, na których podstawowym rodzajem działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę jest detaliczna działalność handlowa.

§ 4.

1. Ze zwolnienia określonego w niniejszej uchwale korzystać mogą przedsiębiorcy, którzy mają status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do zalecenia Komisji nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003, str. 36).

2. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, przeznaczoną na realizację tego samego projektu inwestycyjnego bez względu na jej formę i źródło, w tym na udzieloną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Sumowaniu podlega także pomoc de minimis udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego. Pomoc udzielana ze wszystkich źródeł nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 Rozporządzenia.

§ 5.

Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) dokonanie zgłoszenia Burmistrzowi Miasta Rydułtowy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamiaru korzystania z pomocy na formularzu, którego wzór druku określi zarządzeniem Burmistrz Miasta,

2) zakończenie inwestycji w terminie 36 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1,

3) utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w okresie od daty dokonania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1, do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji,

4) złożenie zobowiązania, na formularzu, którego wzór druku określi zarządzeniem Burmistrz Miasta, do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, przy czym przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych,

5) utrzymanie na terenie Strefy inwestycji przez okres co najmniej 3 lat od dnia jej zakończenia oraz utrzymanie ilości miejsc pracy wskazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 1 oraz nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją co najmniej przez okres 3 lat od dnia utworzenia ostatniego miejsca pracy,

6) składanie korekt danych objętych zgłoszeniem, o którym mowa w pkt 1 oraz deklaracją (informacją), o której mowa w pkt 7, w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na ich zmianę,

7) składanie informacji dotyczącej wielkości otrzymanej pomocy w różnych formach i z różnych źródeł w odniesieniu do tego samego projektu inwestycyjnego lub o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.), a także o pomocy de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego.

§ 6.

1. Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia z dniem dokonania zgłoszenia określonego w § 5 pkt 1 oraz złożenia oświadczenia określonego w § 5 pkt 4.

2. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale, przysługuje wyłącznie w stosunku do przedmiotów opodatkowania wymienionych w § 1 ust. 2, położonych na terenie Strefy określonej w § 3 ust. 2:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia,

2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia.

3. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 8 Rozporządzenia, nie dłużej jednak niż 10 lat od nabycia prawa do zwolnienia.

4. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto (oznaczonego jako EDB) do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, udzielanej na realizację inwestycji określonej niniejszą uchwałą, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu, wynosi:

1) 60 % - w przypadku małych przedsiębiorców

2) 50 % - w przypadku średnich przedsiębiorców.

Przez ekwiwalent dotacji brutto (EDB) należy rozumieć kwotę pomocy publicznej obliczonej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.),

5. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu wynosi 40 %.

6. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) poniesienie nakładów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nowe inwestycje w wysokości co najmniej 150 tys. zł w okresie 3 lat od terminu określonego w § 5 pkt 1,

2) utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy w okresie od terminu określonego w § 5 pkt 1 do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji i utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 3 lat od dnia utworzenia ostatniego miejsca pracy,

3) utrzymanie inwestycji w Strefie przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia jej realizacji.

§ 7.

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji i utworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy przysługuje od skorzystania przez podatnika po raz pierwszy ze zwolnienia z podatku od przedmiotów opodatkowania powstałych na terenie Strefy na okres 10 lat, jeżeli przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wysokości co najmniej 1 000 000 zł, będzie prowadził działalność gospodarczą, stworzy minimum 30 nowych miejsc pracy i utrzyma dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia utworzenia ostatniego miejsca pracy.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie spełni łącznie warunków określonych w ust. 1, ale poniesie koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wysokości co najmniej 500 000 zł, stworzy co najmniej 15 nowych miejsc pracy i utrzyma dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia utworzenia ostatniego miejsca pracy, zwolnienie przysługuje mu na okres 5 lat.

3. Jeżeli przedsiębiorca nie spełni łącznie warunków określonych w ust. 1 i 2, ale poniesie koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wysokości co najmniej 150 000 zł, stworzy minimum 5 nowych miejsc pracy i utrzyma dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od od dnia utworzenia ostatniego miejsca pracy, zwolnienie przysługuje mu na okres 3 lat.

4. Jeżeli w okresie 3 lat od utworzenia ostatniego miejsca pracy, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2, przedsiębiorca zmniejszy zatrudnienie, wskutek czego kwalifikuje się do zwolnienia na krótszy czas, zwolnienie przysługuje mu na krótszy okres pod warunkiem, że zatrudnienie nie spadnie poniżej poziomu obliczonego jako suma zatrudnienia sprzed terminu o którym mowa w § 5 pkt 1 oraz co najmniej 5 nowych miejsc pracy. Okres korzystania ze zwolnienia ulega skróceniu zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 i 3.

5. Przedsiębiorcy, który w okresie 3 lat od daty zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, o którym mowa w § 5 pkt 1, zwiększy wartość inwestycji poprzez zwiększenie kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą na terenie Strefy, oraz spełni warunek zwiększenia zatrudnienia w związku z nową inwestycją, przysługuje zwolnienie na dłuższy czas zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 , 2 i 3, przy czym termin utrzymania nowej inwestycji na terenie Strefy, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 3 liczy się od daty zakończenia ostatniego etapu. Dotychczasowy okres korzystania ze zwolnienia zalicza się na poczet wydłużonego okresu zwolnienia.

6. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną na nowe inwestycje i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy zalicza się koszty określone w § 6 Rozporządzenia.

7. Do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które kwalifikują się do objęcia pomocą, zalicza się koszty poniesione od dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 5 pkt 1 uchwały, do dnia zakończenia inwestycji, jednakże nie później niż do upływu 36 miesięcy od dnia nabycia prawa do zwolnienia.

§ 8.

1. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 5 pkt 1 należy dołączyć:

1) odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę lub o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego,

2) kopię zaświadczeń o nadaniu numeru identyfikacyjnego Regon oraz NIP,

3) oświadczenie o braku zaległości z tytułu podatków i opłat lub innych danin publicznych stanowiących dochód Gminy Rydułtowy,

4) oświadczenie potwierdzające brak zaległości stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – z Urzędów Skarbowych oraz ZUS-u,

5) oświadczenie o stanie średniego zatrudnienia w zakładzie w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, wyrażonego w rocznych jednostkach roboczych, przy czym przez roczne jednostki robocze należy rozumieć liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednym roku, z uwzględnieniem osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu oraz do pracy sezonowej,

6) oświadczenie o udostępnieniu do wglądu, na każde żądanie organu podatkowego, dokumentacji stanowiącej podstawę do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 5 oraz zapewnienie o przechowywaniu ww. dokumentacji przez okres niezbędny do nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy publicznej wynikającej z niniejszej uchwały,

7) informację dotyczącą osób upoważnionych do występowania i podpisywania dokumentacji (w tym także deklaracji podatkowych) w imieniu podatnika.

2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych do oceny spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia oraz prawidłowego nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy, a także do przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą przez okres wynikający z odrębnych przepisów.

3. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości i wypełniania obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez beneficjentów.

§ 9.

1. W terminie do 31 stycznia roku, w którym rozpoczyna się bieg obowiązywania zwolnienia określonego w § 1 ust. 2 i § 3 ust. 2 uchwały oraz do 31 stycznia każdego roku, w którym podatnik korzysta z ulgi, jest on zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości (informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w przypadku osób fizycznych), z zachowaniem zasad określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

2) wykazu przedmiotów opodatkowania stanowiących nową inwestycję, które podlegać będą zwolnieniu z podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem wysokości przysługującego w danym roku zwolnienia podatkowego,

3) informacji dotyczącej wielkości otrzymanej pomocy w różnych formach i z różnych źródeł w odniesieniu do tego samego projektu inwestycyjnego lub o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.),

4) informacji o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego,

5) zestawienia kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą, poniesionych po złożeniu zgłoszenia – według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w układzie określonym w § 6 Rozporządzenia,

6) oświadczenia o udostępnieniu organowi podatkowemu wszelkich dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną udzieloną na podstawie niniejszej uchwały oraz o ich przechowywaniu przez okres niezbędny do nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy publicznej.

2. Zestawienia kosztów, o których mowa w pkt 5 podatnik składa do momentu zakończenia inwestycji.

3. Przy pierwszym składaniu dokumentów wymienionych w ust. 1 podatnik dodatkowo przedkłada dokumentację potwierdzającą tytuł prawny do nieruchomości.

4. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 organ podatkowy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy.

5. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie na wezwanie Burmistrza Miasta Rydułtowy wszelkich informacji niezbędnych do nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy.

§ 10.

1. Po zakończeniu nowej inwestycji, w terminie do 30 dni od dnia jej zakończenia, przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:

1) oświadczenia o zakończeniu realizacji nowej inwestycji,

2) kopii dokumentów potwierdzających fakt pozwolenia na użytkowanie budynku oraz budowli powstałych w wyniku nowej inwestycji oraz oświadczenia o ich przyjęciu na majątek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą,

3) oświadczenia o wartości nowej inwestycji oraz o udziale własnym w nakładach wynoszącym co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, związanych z nową inwestycją,

4) oświadczenia o stanie średniorocznego zatrudnienia w zakładzie, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy,

5) oświadczenia o ilości nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Strefy w okresie od daty zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, o którym mowa w § 5 pkt 1, do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy,

6) informacji dotyczącej wielkości otrzymanej pomocy w różnych formach i z różnych źródeł w odniesieniu do tego samego projektu inwestycyjnego lub o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.),

7) informacji o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego.

2. Wzory formularzy oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, zostaną określone zarządzeniem Burmistrza Miasta Rydułtowy.

3. Podatnicy, którzy utworzą nowe miejsca pracy w okresie do roku po zakończeniu inwestycji, składają dodatkowo oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w § 7 ust. 4 i 5 zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenia w zakresie zaistniałych zmian opisanych w ust. 1 pkt 3-5.

§ 11.

1. Przez okres 3 lat po upływie okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnik zobowiązany jest do:

1) składania w terminie do 15 stycznia oświadczenia dotyczącego utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy wraz z informacją o poziomie średniego zatrudnienia w roku poprzedzającym to oświadczenie, z wyszczególnieniem ilości nowo utworzonych miejsc powstałych w związku z nową inwestycją na terenie Stefy,

2) w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie kilku gmin lub na kilku terenach w Gminie Rydułtowy oświadczenia, że wzrost miejsc pracy nastąpił w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Strefy,

3) składania w terminie do 15 stycznia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i utrzymaniu na terenie Strefy inwestycji będącej warunkiem przyznania pomocy.

2. Wzory formularzy oświadczeń, o których mowa w ust. 1, zostaną określone zarządzeniem Burmistrza Miasta Rydułtowy.

§ 12.

1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia a także przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy, podatnik jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie organ podatkowy, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia.

3. W przypadku niedopełnienia warunków określonych w ust. 1 oraz otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( j. t. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

§ 13.

Beneficjent traci przyznane mu zwolnienie w następujących przypadkach:

1) postawienia w stan upadłości lub likwidacji,

2) zbycia nieruchomości lub jej części objętej zwolnieniem przed upływem wymaganego okresu utrzymania inwestycji lub nowych miejsc pracy określonych w uchwale i Rozporządzeniu,

3) zmniejszenia stanu zatrudnienia określonego w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 i 5, w okresie wynikającym z uchwały i Rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4,

4) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w Strefie w okresie krótszym, niż wynika to z uchwały i Rozporządzenia,

5) nieprzedłożenia przez podatnika dokumentów określonych w § 9 i nieuzupełnienia brakującej dokumentacji pomimo wezwania do ich uzupełnienia, w wyznaczonym przez organ podatkowy terminie,

6) powstania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach pieniężnych uiszczanych bezpośrednio na rzecz Gminy Rydułtowy przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

§ 14.

1. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości z powodów określonych w § 13 oraz § 6 ust. 6 pkt 1 niniejszej uchwały beneficjent pomocy zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.

2. Beneficjent, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia lub który utracił prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku na skutek nie spełnienia warunków określonych w niniejszej uchwale jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia, a kwota stanowiąca równowartość niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)

3. Podatnicy, o których mowa w niniejszym paragrafie są zobowiązani do zapłaty należnego zobowiązania podatkowego zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie Ordynacja podatkowa.


§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31.12 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »