| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 122/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póź. zm.)art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 235/XXX/2005r Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 21 kwietnia 2005r w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny Nr 231/XXVIII/2005r z dnia 24 lutego 2005r.w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał


Załącznik do Uchwały Nr 122/XIII/2011
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 października 2011 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 2. 1. Na wysokość stypendium socjalnego wpływają wysokość dochodu na osobę w rodzinie oraz występujące w szczególności bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe: śmierć, wypadek, pożar itp.

2. Wysokość stypendium w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ustala się w następujący sposób:

a) dochód do wysokości 60% włącznie kryterium dochodowego – 90% kwoty zasiłku rodzinnego.

b) dochód od 61% do 100% kryterium dochodowego – 80% kwoty zasiłku rodzinnego.

3. Z uwagi na wymienione w ust.1 okoliczności, stypendium określone w ust.2 może być przyznane w wysokości zwiększonej, nie więcej jednak niż o 20% w zależności czy okoliczności mające wpływ na jego podwyższenie występują pojedynczo, czy też łącznie i jaki jest ich wpływ na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia.

Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego

§ 3. Stypendium szkolne może być udzielone w następujących formach:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęciach logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy szkolnych,

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

4. świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzna, że udzielenie stypendium w innej formie nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 4. 1. Świadczenia pomocy materialnej przyznaje Kierownik po rozpatrzeniu wniosku pochodzącego od osoby uprawnionej ,oraz przeprowadzenia postępowania dowodowego zgodnie z przepisami k.p.a.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczekocinach w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego wraz z odpowiednimi dokumentami określonymi w formularzu „Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego”.

3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.2.

4. Stypendium szkolne realizowane jest w terminach:

a) do 15 grudnia danego roku szkolnego – za okres od 1 września do 31 grudnia;

b) do 15 czerwca danego roku szkolnego – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

5. W decyzji przyznającej stypendium szkolne określa się w szczególności formę stypendium, okres pobierania, miesięczną kwotę stypendium, a także sposób i termin rozliczenia adresata decyzji.

§ 5. 1. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której mowa w rozdziale III, § 3 pkt. 1-3 regulaminu, będzie zrealizowane po przedłożeniu oświadczenia wnioskodawcy o poniesionych wydatkach.

2. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której mowa w rozdziale III, § 3 pkt 1- 4 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom jako częściowa lub całkowita refundacja poniesionych kosztów w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Szczekocinach.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 6. 1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzeń losowych, w szczególności takich jak pożar, powódź, huragan ,gradobicie, wypadek, śmierć członka rodziny, może być przyznany zasiłek szkolny.

2. Przy ustalaniu zasiłku szkolnego organ przyznający kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego uzasadniającego złożenie wniosku. Zasady o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu mogą być pomocniczo stosowane.

3. Wniosek o zasiłek składa się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczekocinach.

4. Do wniosku ubiegający się załącza odpowiedni dokument, tj.

a) w przypadku śmierci- odpis aktu zgonu

b) w związku z wypadkiem – zaświadczenie lekarskie. Fakty znane organowi, takie jak : pożar, powódź, huragan, gradobicie itp. nie wymagają udokumentowania.

5. Zasiłek szkolny w zależności od formy, w jakiej jest przyznany realizowany jest w sposób określony w § 5 regulaminu.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Realizacja przyznanej pomocy materialnej odbywa się bezpośrednio przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach.

2. Wzór formularza określa w Zarządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »