| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/59/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Szczyrk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska

u c h w a l a

§ 1. 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Szczyrk dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na obszarze Miasta Szczyrk przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących na obszarze Miasta Szczyrk wychowanie przedszkolne w innych formach niż przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wzór miesięcznej informacji o liczbie uczniów/wychowanków objętych dotacjami określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wzór rocznej weryfikacji liczby uczniów określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Wzór wykazu uczniów spoza terenu Miasta Szczyrk określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Zakres kontroli wykorzystania dotacji określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Wzór zestawienia wydatków finansowanych z dotacji określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2. przedszkolach – należy przez to rozumieć przedszkola publiczne i niepubliczne, w tym z oddziałami integracyjnymi, prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz przedszkola specjalne funkcjonujące na terenie Miasta Szczyrk.

3. oddziałach zerowych – należy przez to rozumieć oddziały zerowe działające przy szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych funkcjonujące na terenie Miasta Szczyrk;

4. szkołach – należy przez to rozumieć publiczne oraz niepubliczne szkoły podstawowe - w tym prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - o uprawnieniach szkół publicznych, publiczne oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzone na obszarze Miasta Szczyrk przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

5. placówkach – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży - w tym prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo realizację obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – prowadzone na obszarze Miasta Szczyrk przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

6. typie szkoły – należy przez to rozumieć typ szkoły określony w art. 9 ustawy;

7. rodzaju szkoły – należy przez to rozumieć uszczegółowienie określenia „typu” szkoły ze względu na specyfikę, warunki i formy kształcenia oraz lokalne potrzeby i uwarunkowania (np. szkoły dla młodzieży, szkoły dla dorosłych, szkoły integracyjne, specjalne, sportowe, dwujęzyczne, kształcące w zawodach medycznych, utrzymujące baseny i obiekty sportowe, itp.);

8. uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;

9. uczniach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć uczniów z niepełnosprawnościami oznaczonymi według symboli w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

10. organie prowadzącym przedszkole, szkołę i placówkę niepubliczną oraz publiczną – należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne;

11. organie właściwym do udzielania dotacji (organ dotujący)–należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Szczyrk;

12. rachunku bankowym szkoły lub placówki – należy przez to rozumieć wskazany przez organ prowadzący, rachunek bankowy szkoły lub placówki, na który przekazywane są środki dotacji z budżetu Miasta Szczyrk;

13. inne formy wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne prowadzone w zespołach wychowania przedszkolnego oraz w punktach przedszkolnych.

14. wydatkach bieżących – rozumie się wydatki określone w art. 124 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy o finansach publicznych, w szczególności wydatki obejmujące wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki związane z utrzymaniem budynków i pomieszczeń, wydatki dotyczące najmu pomieszczeń, zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych oraz inne wydatki bieżące związane z dotowaną działalnością;

15. roczna weryfikacja liczby uczniów – rozumie się porównanie rzeczywistej miesięcznej liczby uczniów z liczbą wykazywaną w trybie miesięcznym – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji są prowadzone na obszarze Miasta Szczyrk:

a) publiczne: przedszkola, szkoły i placówki prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały zezwolenie na założenie przedszkola, szkoły lub placówki,

b) niepubliczne: przedszkola i szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, a także placówki prowadzone przez osoby fizyczne i prawne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Miasto Szczyrk.

c) osoby prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego.

2. Publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, osoby prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego mogą otrzymać dotacje pod warunkiem, że organ, który je prowadzi poda organowi właściwemu do udzielania dotacji, planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 4. 1. Dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, udziela się na wniosek organu prowadzącego.

2. Informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, są zawarte we wzorze wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 organ prowadzący składa wniosek o udzielenie dotacji do Urzędu Miejskiego w Szczyrku nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy udzielania dotacji.

4. Publiczne przedszkola, szkoły, placówki oraz osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w innych formach rozpoczynające działalność w następnym roku budżetowym, które otrzymają zezwolenie na założenie szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego po 30 września danego roku, mogą składać wniosek o udzielenie dotacji do końca miesiąca, w którym uprawomocni się decyzja o zezwoleniu, nie później jednak niż do 15 grudnia danego roku budżetowego.

§ 5. Dotacje przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących dotowanych przedszkoli, szkół, placówek oraz innych form wychowania przedszkolnego na cele wskazane w ustawie. Ze środków przekazanej dotacji nie pokrywa się wydatków inwestycyjnych.

§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę, przedszkole, placówkę oświatową lub osoba prowadząca inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązani są do:

a) składania w Urzędzie Miejskim w Szczyrku do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o faktycznej liczbie uczniów i wychowanków według stanu na dziesiąty dzień danego miesiąca, sporządzonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Dane ujęte w informacji o aktualnej liczbie uczniów, a także dane o uczniach obejmujące imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania, organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę oświatową rejestruje w systemie elektronicznym, wskazanym przez Urząd Miejski w Szczyrku.

b) składania w Urzędzie Miejskim w Szczyrku rozliczenia wykorzystania dotacji (obejmującego informację o kwocie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków) dwa razy w roku; za pierwsze półrocze (od stycznia do czerwca) w terminie do dnia 20 lipca danego roku, za drugie półrocze narastająco (od stycznia do grudnia) w terminie do 20 stycznia roku następnego lub w przypadku, gdy organ prowadzący podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności danego podmiotu, w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

c) prowadzenie odrębnego zestawienia wydatków finansowanych z dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

d) zamieszczania opisu bądź pieczęci na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu miasta: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Szczyrk, w kwocie …… zł” oraz zamieszczania pieczęci i podpisu dyrektora lub osoby prowadzącej,

e) prowadzenia dokumentacji zawierającej bieżące informacje o faktycznej liczbie uczniów i wychowanków,

f) zgłaszania w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, które powstały po wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, oraz zmian danych zawartych w statucie szkoły publicznej, a także we wniosku o udzielenie dotacji oraz w nazwie i numerze rachunku bankowego,

g) składania w Urzędzie Miejskim w Szczyrku rocznej weryfikacji liczby uczniów do 20 stycznia następnego roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do złożenia do dnia 30 września oraz przy każdorazowej zmianie, oświadczeń o miejscu zamieszkania dzieci.(wzór oświadczenia określa załącznik nr 8 ).

3. Obowiązek składania informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) dotyczy również lipca i sierpnia. Informacje o faktycznej liczbie uczniów za lipiec i sierpień powinny uwzględniać również uczniów ostatnich klas (absolwentów).

§ 7. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli. Tryb i zakres kontroli szczegółowo określa załącznik nr 6.

§ 8. 1. Prawo do otrzymania dotacji podmiot dotowany traci w przypadku:

a) zaprzestania działalności,

b) utraty uprawnień szkoły publicznej,

c) w przypadkach określonych w art. 252 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o finansach publicznych.

2. Dotację wstrzymuje się w przypadku:

a) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wpisem do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej;

b) złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, o której mowa w §6 ust. 1 lit. a) uchwały;

c) wykazania w sprawozdaniu danych niezgodnych ze stanem faktycznym, o którym mowa w §6 ust. 1 lit. b) uchwały;

d) stwierdzenia braku dokumentacji, o której mowa w art. 80 ust. 3f i art. 90 ust. 3f ustawy;

e) nieudostępnienie pełnej dokumentacji organizacyjnej i finansowej kontrolującym w toku kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

3. Wstrzymana dotacja jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 2

§ 9. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Szczyrk, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczyrk.

2. Jeżeli do przedszkola publicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Szczyrk, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1. Dane o dzieciach z innych gmin organ prowadzący wykazuje w informacji o liczbie uczniów – według załącznika nr 4.

3. Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych publicznych otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez Miasto Szczyrk, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Szczyrk.

4. Osoby prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Miasta Szczyrk w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Szczyrk, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczyrk. W przypadku braku na terenie Miasta Szczyrk przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Jeżeli do innej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Szczyrk, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej na tego ucznia.

5. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Szczyrk, pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole, szkołę przedstawi organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

6. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Szczyrk nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczyrk. W przypadku nie prowadzenia przez Miasto Szczyrk szkoły tego samego typu i rodzaju – wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Szczyrk.

7. Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta Szczyrk wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczyrk, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów, zawartą we wniosku o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

8. Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Szczyrk, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 8. Dane o dzieciach z innych gmin organ prowadzący wykazuje w informacji o liczbie uczniów – według załącznika nr 4.

9. Oddziały zerowe przy niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta Szczyrk wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Szczyrk, pod warunkiem, że osoba prowadząca oddział zerowy przy szkole podstawowej niepublicznej poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów, zawartą we wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

10. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Miasta Szczyrk w wysokości 40% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Szczyrk, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczyrk – pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów, zawartą we wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie Miasta Szczyrk przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Szczyrk, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej na tego ucznia.

11. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Szczyrk, pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole, szkołę przedstawi organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

12. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczyrk, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów, zawartą we wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

13. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 50% ustalonych w budżecie Miasta Szczyrk wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów, zawartą we wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie Miasta Szczyrk szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

14. Placówki niepubliczne otrzymują na każdego wychowanka dotacje w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Szczyrk pod warunkiem, że osoba prowadząca placówkę przedstawi organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę wychowanków, zawartą we wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 10. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Szczyrk z tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez szkoły, o których mowa w § 9 lub otrzymania przez Miasto Szczyrk dotacji celowej na realizację ściśle określonych zadań przez te szkoły, wysokość dotacji dla poszczególnych szkół realizujących te zadania może zostać podwyższona o kwoty otrzymanej dodatkowo części oświatowej subwencji ogólnej lub dotacji celowej.

§ 11. 1. Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów przedszkola, szkoły, oddziałów zerowych, innych form wychowania przedszkolnego i wychowanków placówek objętych opieką oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia lub wychowanka.

2. W przypadku uczęszczania ucznia do innego przedszkola, w związku z przerwą wakacyjną w przedszkolu do którego jest zapisany, uczeń ten wykazywany jest w informacji, o której mowa w § 6 ust.1 lit.a, wyłącznie przez organ prowadzący przedszkole, do którego uczęszcza przez okres przerwy wakacyjnej.

3. W przypadku zawarcia przez rodziców lub opiekunów prawnych umowy o uczęszczanie ucznia do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego z więcej niż jednym przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego dotacja na tego ucznia , o której mowa w § 9 ust. 3, 4, 5, 8, 10, 11 i 12 wypłacona zostanie tej jednostce, która faktycznie sprawuje opiekę nad uczniem.

§ 12. Miesięczną stawkę dotacji określa się corocznie na podstawie wydatków bieżących ustalonych na ten rok w uchwale budżetowej Miasta z uwzględnieniem wydatków w poszczególnych typach i rodzajach szkół oraz na podstawie części oświatowej subwencji otrzymywanej przez Miasto Szczyrk określonej w metryczce subwencji oświatowej na dany rok.

§ 13. Do czasu wyliczenia miesięcznych stawek dotacji, na podstawie danych określonych w §12, dotacje przekazywane są zaliczkowo w wysokości stawek z roku poprzedniego.

§ 14. Po ustaleniu stawek dotacji przypadającej na ucznia w roku bieżącym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych zaliczkowo. W przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w wysokości wyższej od należnej – kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej na następny miesiąc.

§ 15. Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola, szkoły, placówki oświatowej lub osoby prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego.

§ 16. 1. Przedszkola, szkoły, placówki oświatowe i osoby prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego, które otrzymują miesięczne dotacje na zasadach określonych w § 9 składają w Urzędzie Miejskim w Szczyrku do dnia 15 stycznia następnego roku roczną weryfikację liczby uczniów za okres ubiegłego roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wynikająca z rocznej weryfikacji liczby uczniów:

a) nadwyżka pomiędzy kwotą dotacji należnej za dany rok, a kwotą dotacji wypłaconej, zostaje po rozliczeniu przekazana przez organ dotujący na rachunek bankowy szkoły/placówki w terminie do 31 marca,

b) kwota nadpłaconej dotacji powinna zostać zwrócona w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

§ 17. 1. Szkoły, przedszkola i placówki oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które zakończyły działalność w trakcie roku budżetowego, dokonują rozliczenia dotacji za okres prowadzenia działalności w danym roku. Rozliczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, składają w Urzędzie Miejskim w Szczyrku do ostatniego dnia miesiąca następnego po zakończeniu działalności.

2. Wynikająca z rozliczenia:

a) nadwyżka pomiędzy kwotą dotacji należnej za okres od stycznia do miesiąca zakończenia działalności w danym roku, a kwotą dotacji przekazanej w tym okresie – zostaje przekazana na rachunek bankowy szkoły/placówki do końca następnego miesiąca po złożeniu rozliczenia,

b) kwota nadpłaconej dotacji wynikająca z rozliczenia dotacji za okres od stycznia do miesiąca zakończenia działalności w danym roku podlega zwrotowi na rachunek bankowy organu dotującego w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

§ 18. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/59/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/59/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Miesięczna informacja o liczbie uczniów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/59/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Roczna weryfikacja liczby uczniów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/59/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz uczniów spoza terenu Miasta Szczyrk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/59/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/59/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zakres kontroli wykorzystania dotacji

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/59/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie wydatków finansowanych z dotacji

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/59/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »