| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 251 ust. 1 i ust. 3 - 5, art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;

2) placówkach – należy przez to rozumieć szkoły i placówki wymienione w ust. 2, objęte dotowaniem z budżetu miasta Tychy na zasadach określonych w niniejszej uchwale;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Dotowaniem z budżetu miasta obejmuje się niepubliczne przedszkola, zespoły przedszkolne, punkty przedszkolne, szkoły o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówki wymienione w art. 90 ust. 3a ustawy prowadzone przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy.

§ 2

Ustalanie wysokości dotacji

1. Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Tychy.

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki oraz ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Tychy.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki, otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 50 % planowanych wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego.

4. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych kształcące w zawodach medycznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki, otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 80 % planowanych wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego.

5. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

6. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 75% zapisanych w uchwale budżetowej planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o wydatki na żywienie, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Tychy.

7. Szkoły podstawowe niepubliczne, w których zorganizowano 5-godzinne oddziały przedszkolne dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 75 % zapisanych w uchwale budżetowej planowanych wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego.

8. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie zespołu lub punktu przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje w wysokości 40 % zapisanych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o wydatki na żywienie, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Tychy.

§ 3

Tryb udzielania dotacji

1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prowadzącej placówkę złożonego do Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów.

2. Miesięczne stawki dotacji na jednego ucznia określane są corocznie na podstawie uchwały budżetowej oraz metryczki subwencji oświatowej dla miasta Tychy na dany rok zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w § 2.

3. Z zastrzeżeniem ust. 6, miesięczna kwota dotacji obliczana jest w poszczególnych miesiącach na podstawie rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej w comiesięcznej informacji, sporządzanej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkoły i placówki.

4. Celem otrzymania dotacji w danym miesiącu, osoba prowadząca placówkę lub dyrektor placówki składa w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach informację o rzeczywistej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 3, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

5. Dane wykazywane w comiesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów, a także dane o uczniach obejmujące imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania, osoby prowadzące dotowane placówki zobowiązane są zarejestrować w systemie informatycznym wskazanym przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach.

6. W miesiącu lipcu i sierpniu kwota dotacji:

1) dla niepublicznych przedszkoli, zespołów przedszkolnych, punktów przedszkolnych i szkół obliczana jest na podstawie liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej złożonej w miesiącu czerwcu,

2) dla placówek, o których mowa w art. 90 ust. 3a ustawy obliczana jest na podstawie aktualnej liczby wychowanków wykazanej w informacji miesięcznej złożonej w miesiącu lipcu i sierpniu.

7. Dotacje, o których mowa w § 2 są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy dotowanej placówki.

8. Korektę informacji, o której mowa w ust. 4, zwiększającą liczbę uczniów ujętych w informacji złożonej za dany miesiąc, można złożyć do ostatniego dnia miesiąca, którego korekta dotyczy, z wyszczególnieniem danych uczniów obejmujących zakres zawarty w ust. 5. Wyrównanie kwoty dotacji dotyczące większej liczby uczniów organ dotujący przekaże do ostatniego dnia miesiąca następnego, po miesiącu, którego korekta dotyczy. Korekta informacji powinna zawierać pisemne uzasadnienie.

9. Korektę informacji, o której mowa w ust. 4, zmniejszającą liczbę uczniów ujętych w informacji złożonej za dany miesiąc, należy złożyć wraz z wyszczególnieniem danych uczniów obejmujących zakres zawarty w ust. 5, niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji. Kwota stanowiąca iloczyn liczby uczniów objętych korektą oraz miesięcznej stawki dotacji, będąca dotacją pobraną w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu miasta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia złożenia korekty.

§ 4

Tryb rozliczania dotacji

1. Dotacje udzielone z budżetu miasta są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki, na którą została przekazana dotacja.

2. Dotowana placówka zobowiązana jest do składania w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach kwartalnego rozliczenia wykorzystania dotacji, w terminie do 20 dnia po zakończeniu kwartału.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informację o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji na wydatki bieżące, w szczególności na wydatki poniesione na:

1) wynagrodzenia pracowników,

2) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy),

3) wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii,

4) zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych,

5) remonty,

6) wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń,

7) pozostałe wydatki.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, dotacje udzielone z budżetu miasta w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu miasta w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, dotacje udzielone z budżetu miasta, które w części lub w całości pobrane były nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane na cele inne niż określone w § 4 ust. 1 podlegają zwrotowi do budżetu miasta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia przekazania kontrolowanej placówce ostatecznych ustaleń kontroli zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

6. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku budżetowego, dotowana placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu miasta w terminie 15 dni od zakończenia działalności.

7. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu miasta nalicza się począwszy od dnia:

1) następującego po dniu stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji lub pobrania dotacji w nadmiernej wysokości,

2) przekazania z budżetu miasta dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 5

Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

1. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą przeprowadzać kontrolę w dotowanych placówkach obejmującą:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 3, na podstawie prowadzonej przez placówkę dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania,

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy, na podstawie prowadzonej przez placówkę dokumentacji finansowej.

2. Dane o uczniach, stanowiące podstawę naliczenia dotacji, podlegają bieżącej kontroli poprzez ich rejestrację w systemie informatycznym, o którym mowa w § 3 ust. 5.

3. Dyrektor dotowanej placówki zobowiązany jest do udostępnienia, w związku z kontrolą, dokumentacji, o której mowa w art. 90 ust. 3f ustawy, w siedzibie dotowanej placówki.

4. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie zawierające w szczególności numer upoważnienia, nazwę i adres kontrolowanej placówki oraz osoby prowadzącej kontrolowaną placówkę oraz zakres kontroli.

5. Kontrolujący mają prawo do sporządzenia niezbędnych do kontroli uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach źródłowych.

6. Dyrektor kontrolowanej placówki zobowiązany jest do zapewnienia kontrolującym warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów.

7. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

8. Protokół kontroli zostaje doręczony kontrolowanej placówce w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.

9. Dyrektorowi placówki przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.

10. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić protokół kontroli.

§ 6

Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Wzory druków stanowiących:

1) wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) informację miesięczną o rzeczywistej liczbie uczniów, o której mowa w § 3 ust. 3 i 4;

3) rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 2, 3 i 6 określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

3. Traci moc Uchwała Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »