| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/122/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zmian Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Miasta Wodzisławia Śląskiego przyjętego uchwałą Nr XVII/160/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się § 71 w brzmieniu :

Miasto ustanawia wyróżnienie Honorowego Obywatela Miasta Wodzisławia Śląskiego. Regulamin Nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wodzisławia Śląskiego określa Rada w odrębnej uchwale.

2. W § 10 dodaje się ust. 2 w brzmieniu :

2. Nadzór nad gospodarką finansową jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Miasta i przedkłada informację w tym zakresie Prezydentowi Miasta.

3. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych.

4. W § 17 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:

7. zapewnia porządek na sali obrad.

5. W § 23 :

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Rada może podejmować również:

1) postanowienia proceduralne,

2) stanowiska – zawierające oświadczenia w określonej sprawie,

3) apele – zawierające formalne niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

4) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny,

5) deklaracje – zawierające zobowiązania do określonego postępowania.

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Do postanowień, stanowisk, apeli, opinii i deklaracji ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

6. W § 25 ust. 2 :

- pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

3) zapewnienie dostarczenia radnym projektów uchwał; projekty uchwał mogą być dostarczone w formie elektronicznej – na wniosek radnego.

- dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:

4) zapewnienie radnym możliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi poszczególnych punktów porządku obrad w Biurze Rady Miejskiej; materiały mogą być dostarczane w formie elektronicznej – na wniosek radnego.

7. W § 25 :

- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości na Stronie Internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

- dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

7. Projekty uchwał spełniające wymogi formalne Przewodniczący Rady jest zobowiązany zamieścić w porządku obrad najbliższej sesji.

8. W § 41 tiret 9 otrzymuje brzmienie :

- przestrzegania porządku obrad.

9. § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przebieg sesji jest nagrywany a nagranie przechowywane do czasu przyjęcia przez Radę protokołu z danej sesji.

10. § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

1. W trakcie sesji lub nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady, w przypadku wątpliwości po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania przebiegu sesji.

11. § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Uchwały, o jakich mowa w § 23 ust. 1, a także stanowiska, apele, opinie i deklaracje, o jakich mowa w § 23 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

12. § 51 otrzymuje brzmienie :

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, Prezydent Miasta, Komisje oraz Kluby radnych chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa co najmniej 1000 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów gminy – Miasta Wodzisław Śląski chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

3. Zasady i tryb zgłaszania inicjatywy, o której mowa w ust. 2 określa osobna uchwała.

4. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

5. Projekt uchwały, po zaopiniowaniu, co do jego zgodności z prawem, powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz prognozę skutków finansowych jej realizacji szczególnie w zakresie kosztów bieżących.

6. Projekt uchwały powinien być dostarczony do Biura Rady Miejskiej na 30 dni przed terminem sesji, na której ma być rozpatrywany. Przewodniczący Rady kieruje otrzymany projekt do właściwych Komisji celem zaopiniowania. Komisje przekazują swe opinie Przewodniczącemu Rady w terminie 7 dni przed dniem sesji, na której ma nastąpić rozpatrzenie projektu. Nie dostarczenie opinii w tym terminie oznacza formalny brak zastrzeżeń do projektu uchwały i pozwala na włączenie go do porządku obrad sesji.

13. W § 55 :

- ust. 1 otrzymuje brzmienie :

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku na urządzeniu rejestrującym głosowanie. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów Przewodniczący Rady Miejskiej może zarządzić głosowanie przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez wyznaczonych radnych.

- dodaje się ust. 5 w brzmieniu :

5. Wydruki z wyniku głosowania zarejestrowanego na urządzeniu rejestrującym głosowanie dołącza się do protokołu z obrad.

14. § 71 otrzymuje brzmienie:

1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

15. Dodaje się § 711 w brzmieniu:

1. Koszty wspólne sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

16. W § 75 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

3. Komisja Rewizyjna przygotowuje projekty rozstrzygnięć w sprawach skarg wnoszonych i rozpatrywanych w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

17. § 83 ust. 4 otrzymuje brzmienie :

4. Zespół kontrolny ma prawo żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników kontrolowanej jednostki w zakresie ich obowiązków służbowych, zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.

18. W § 85 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

3. Do momentu podpisania protokołu pokontrolnego, członkowie Komisji Rewizyjnej powstrzymują się z upublicznianiem ustaleń poczynionych podczas czynności kontrolnych.

19. W § 86 :

- w ust. 1 termin 3 dni zmienia się na termin do 7 dni,

- dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniesione do niego wyjaśnienia przedstawia Radzie Miejskiej wraz ze sprawozdaniem z wyników kontroli.

20. § 87 otrzymuje brzmienie :

1. Protokół pokontrolny przesyła się Przewodniczącemu Rady i Prezydentowi celem zajęcia stanowiska. Protokół przesyła się również kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

2. Prezydent i kierownik kontrolowanego podmiotu mają prawo złożenia wyjaśnień dotyczących kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

3. Uwagi wnoszone są do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który przedstawia je Radzie Miejskiej ze sprawozdaniem z wyników kontroli.

4. Niewniesienie uwag i wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2 oznacza akceptację ustaleń w nim zawartych.

21. § 88 otrzymuje brzmienie:

1. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników kontroli, sporządzone na podstawie ustaleń zawartych w protokole.

2. Rada rozpatruje wnioski i ustalenia Komisji Rewizyjnej na sesji oraz decyduje o sposobie ich wykorzystania.

3. W terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od rozpatrzenia przez Radę sprawozdania z wyników kontroli, Prezydent Miasta lub kierownik kontrolowanego podmiotu przedkłada Radzie informację o realizacji zaleceń pokontrolnych, o ile Rada nie postanowi inaczej.

22. § 89 i § 90 skreśla się.

23. § 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej biorą udział jej członkowie oraz zaproszone osoby.

24. W § 99 ust. 1 liczbę 2 zastępuje się liczbą 3.

25. § 107 otrzymuje brzmienie :

1. Prezydent uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej.

2. Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik Miasta współpracują z Radą i jej organami.

26. § 110 otrzymuje brzmienie:

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady Miejskiej, w dniach pracy Urzędu Miasta, w godzinach pracy urzędu.

2. Dokumenty z zakresu działania Prezydenta Miasta udostępniane są w Wydziałach Urzędu Miasta wykonujących zadania merytoryczne, w godzinach pracy urzędu.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Udostępnienie dokumentów o których mowa w ust. 1 i 2 polega na umożliwieniu ich przeglądania, zapoznawania się z nimi, sporządzania z nich notatek i kopii.

5. Udostępniający:

1) informuje, czy dokumenty mogą być udostępnione niezwłocznie,

2) wyznacza pracownika, w obecności którego dokumenty mogą być przeglądane,

3) wskazuje miejsce udostępnienia dokumentów.

6. Sekretarz Miasta Wodzisławia Śląskiego prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, zawierający w szczególności imię i nazwisko składającego wniosek, datę złożenia wniosku i przedmiot wniosku.

7. Rejestr wniosków jest jawny.

8. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji zostały poniesione dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formie wskazanej we wniosku można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

9. Nadzór nad udostępnieniem dokumentów sprawuje Prezydent Miasta.

27. W § 112 :

- ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1) na podstawie powołania – z Zastępcami Prezydenta Miasta i Skarbnikiem Miasta,

- skreśla się ust. 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »