| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/117/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

Na podstawie:  

-   art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr   142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

-   art. 49   ust. 2   oraz art. 91d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z   2006   r. Nr   97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Gierałtowice  

uchwala  

§   1.   Przyjąć kryteria i   tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchyla się uchwałę Rady Gminy Gierałtowice Nr XXX/224/09 z   dnia 26 marca 2009 r. w   sprawie: ustalenia kryteriów i   trybu przyznawania nagród ze   specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Błaszczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/117/11    
Rady Gminy Gierałtowice    
z dnia 29 listopada 2011 r.  
 

Kryteria i   tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze.  

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne  

§   1.   1.   Określa się kryteria i   tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w   budżecie Gminy Gierałtowice z   przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i   dyrektorów szkół.  

2.   Niniejsze kryteria i   tryb stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.  

Rozdział 2.
Kryteria przyznawania nagród  

§   2.   1.   Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i   przyznawane są nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w   szkole co najmniej jednego roku.  

2.   Nagroda organu prowadzącego, zwana dalej „Nagrodą Wójta Gminy”, może być przyznana dyrektorom i   nauczycielom, którzy:  

1)   posiadają wyróżniającą ocenę pracy,  

2)   spełniają 4   kryteria, o   których mowa w   § 3,  

3)   uprzednio otrzymali Nagrodę Dyrektora.  

3.   Kolejna „Nagroda Wójta Gminy” może być przyznana po upływie 2   lat od poprzednio otrzymanej.  

4.   Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który:  

1)   posiada co najmniej dobrą ocenę pracy,  

2)   w okresie poprzedzającym przyznanie nagrody otrzymywał dodatek motywacyjny przez co najmniej sześć miesięcy,  

3)   spełnia 3   kryteria, o   których mowa w   § 3.  

§   3.   1.   Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:  

1)   w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i   opiekuńczej:  

a)   posiada szczególne osiągnięcia w   pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,  

b)   zapewnia bezpieczeństwo uczniom w   czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji zadań statutowych szkoły lub przedszkola,  

c)   podejmuje działania innowacyjne lub eksperymentalne na rzecz szkoły lub zespołu szkolno-przedszkolnego  

d)   podejmuje rozwiązania organizacyjne na rzecz szkoły lub zespołu szkolno-przedszkolnego,  

e)   podejmuje działania nowatorskie na rzecz oświaty na terenie gminy lub powiatu,  

f)   realizuje projekty i   pozyskuje środki pozabudżetowe na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i   jej doposażenia.  

2)   w zakresie współpracy ze środowiskiem i   rodzicami:  

a)   organizuje współpracę szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego ze środowiskiem,  

b)   organizuje współpracę szkoły z   jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i   stowarzyszeniami oraz rodzicami w   zakresie zapobiegania i   usuwania przejawów patologii społecznej i   niedostosowania dzieci i   młodzieży,  

c)   organizuje udział rodziców w   życiu szkoły lub zespołu szkolno-przedszkolnego, poprzez wdrażanie innowacyjnych form współdziałania,  

3)   w zakresie innej działalności statutowej szkoły:  

a)   dba o   mienie szkoły,  

b)   systematycznie wzbogaca i   unowocześnia bazę dydaktyczną szkoły,  

c)   angażuje się w   remonty i   inwestycje realizowane w   szkole,  

d)   prawidłowo realizuje budżet szkoły zgodnie z   planem finansowym,  

e)   dobrze współpracuje z   samorządem terytorialnym i   lokalnym oraz z   radą pedagogiczną i   radą rodziców,  

f)   prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,  

g)   wzorowo kieruje szkołą,  

h)   prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną,  

i)   promuje szkołę, zespół szkolno-przedszkolny w   mediach i   prasie.  

Rozdział 3.
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody  

§   4.   1.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Wójta Gminy dla nauczyciela może wystąpić z   własnej inicjatywy dyrektor szkoły lub na wniosek rady pedagogicznej lub rady rodziców.  

2.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Wójta Gminy dla dyrektora może wystąpić z   własnej inicjatywy wójt lub na wniosek kierownika Referatu Edukacji i   Zdrowia.  

3.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Dyrektora dla nauczyciela może wystąpić z   własnej inicjatywy dyrektor lub na wniosek rady pedagogicznej bądź rady rodziców.  

4.   W uzasadnieniu wniosku o   nagrodę należy podać konkretne i   wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody.  

5.   Wnioski, o   których mowa w   ust.1 i   ust. 2   należy składać w   terminie 20 dni przed datą wręczenia odpowiednio do:  

1)   o Nagrodę Wójta Gminy do Urzędu Gminy w   Gierałtowicach,  

2)   o Nagrodę Dyrektora do sekretariatu szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego.  

6.   Wniosek o   przyznanie nagrody powinien zawierać:  

a)   imię i   nazwisko  

b)   miejsce i   stanowisko oraz staż pracy,  

c)   ocenę pracy i   jej datę,  

d)   uzasadnienie wniosku oraz informację o   otrzymanych nagrodach,  

e)   nazwę organu wnioskującego.  

7.   Do wniosku o   Nagrodę Wójta Gminy należy dołączyć oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy o   wyrażeniu zgody na udostępnienie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych oraz zaświadczenie, że kandydat nie odbywa kary porządkowej.  

Rozdział 4.
Podział środków  

§   5.   1.   Nagrody w   ramach specjalnego funduszu nagród przyznaje:  

1)   Wójt Gminy Gierałtowice – dla dyrektorów i   nauczycieli,  

2)   Dyrektor Szkoły – dla nauczycieli danej szkoły.  

2.   Środki na nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w   pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej przeznacza się:  

1)   70%   na nagrody Dyrektora Szkoły,  

2)   30%   na nagrody Wójta Gminy  

3.   Nagroda Dyrektora Szkoły jest przyznawana w   formie nagrody pieniężnej w   wysokości   od   700   zł do 1200   zł.  

4.   Nagroda Wójta Gminy jest przyznana w   formie nagrody pieniężnej w   wysokości   od   2500     do 3500   zł.  

Rozdział 5.
Tryb przyznawania nagród  

§   6.   1.   Nagrody nauczycielom przyznają:  

1)   Dyrektor szkoły ze środków przeznaczonych na nagrody Dyrektora Szkoły,  

2)   Wójt Gminy ze środków przeznaczonych na nagrody Wójta Gminy Gierałtowice.  

2.   Nagrodę, o   której mowa § 5   ust. 1   pkt 1   może z   własnej inicjatywy przyznać Wójt Gminy w   porozumieniu z   dyrektorem szkoły.  

3.   Nagrodę, o   której mowa w   § 5   ust. 1   pkt. 2   może z   własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły.  

4.   Nagrody, o   których mowa w   § 5   ust. 1   przyznaje się z   okazji Dnia Edukacji Narodowej lub zakończenia zajęć w   danym roku szkolnym. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w   innym terminie.  

5.   Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w   jego teczce akt osobowych.  

6.   Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »