| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 274/XVII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej "Milowice" w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 14

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654) oraz w związku z Uchwałą nr 3/2011 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej „Milowice” w Sosnowcu z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Rada Miejska w Sosnowcu

u c h w a l a :

§ 1. Zatwierdzić zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej „Milowice” w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 14 zatwierdzonym Uchwałą Nr 811/XLVI/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2005 roku z późniejszymi zmianami, uchwalone Uchwałą Nr 3/2011 Rady Społecznej Przychodni z dnia 26 sierpnia 2011r., polegające na:

- § 1 ust. 1 pkt a otrzymuje brzmienie: „ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654),”

- w § 4 w pkt 2 dodaje się następny tiret o brzmieniu:

„- poradnia reumatologiczna”

- w § 4 w pkt 2 dodaje się ppkt c i d o brzmieniu:

„c. udzielanie świadczeń w zakresie medycyny pracy,

d. profilaktyka i promocja zdrowia.”

- w § 4 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

„3. Udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej.”

- w § 4 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

„4. Przychodnia może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego poprzez realizację praktycznej nauki zawodu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”

- w § 4 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

„5. Przychodnia może prowadzić działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.”

- w § 13 ust. 8 słowa (... ) „zakładach opieki zdrowotnej” skreśla się i w to miejsce wpisuje się słowa „działalności leczniczej”,

- § 16 otrzymuje brzmienie:

„Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące akty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania podmiotów leczniczych to jest samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a w szczególności:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654),

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami),

- planu rzeczowo – finansowego Przychodni,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).”

- § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Przychodni może być dokonane na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody Rady Miejskiej w Sosnowcu.”

- § 18 otrzymuje brzmienie:

„Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe:

a. z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów,

b. od innych dysponentów środków publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, innych zadań i programów zdrowotnych – na podstawie umowy o przekazywaniu środków publicznych, a także w formie dotacji budżetowych na ściśle określone cele,

c. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielonych w szczególności na zlecenie: - osób prawnych, - osób fizycznych, - instytucji ubezpieczeniowych, - zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, - innych podmiotów leczniczych,

d. z zapisów, darowizn, spadków, ofiarności publicznej (także pochodzenia zagranicznego) oraz z działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza.”

- § 24 otrzymuje brzmienie:

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o działalności leczniczej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.”

§ 2. Pozostałe zapisy statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej „Milowice” w Sosnowcu pozostawić bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »