| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/113/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzeniem robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w pkt 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i zjazdów 6,00 zł;

2) jezdni do 50% szerokości oraz zatoki 7,00 zł;

3) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia pasa drogowego 9,00 zł;

4) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1- 3 5,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące stawki roczne opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

a) w poprzek drogi i wzdłuż drogi w jezdni 14,00 zł;

b) wzdłuż drogi poza jezdnią 12,00 zł;

c) wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem i drogą rowerową 10,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości 3,00 zł.

2. Za każdy dzień zajęcia 1m2 reklamy umieszczonej w pasie drogowym:

a) umieszczone równolegle, prostopadle i ukośnie do osi pasa drogowego 3,00 zł.

b) przenośne ustawione w pasie drogowym 2,00 zł.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni na:

a) ogródki gastronomiczne, handlowe, usługowe, stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne niewymienione 2,00 zł.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/221/04 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i uchwała Nr XXVII/231/04 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr XXV/221/04 z dnia 2 lipca 2004 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »