| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/113/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzeniem robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w pkt 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i zjazdów 6,00 zł;

2) jezdni do 50% szerokości oraz zatoki 7,00 zł;

3) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia pasa drogowego 9,00 zł;

4) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1- 3 5,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące stawki roczne opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

a) w poprzek drogi i wzdłuż drogi w jezdni 14,00 zł;

b) wzdłuż drogi poza jezdnią 12,00 zł;

c) wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem i drogą rowerową 10,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości 3,00 zł.

2. Za każdy dzień zajęcia 1m2 reklamy umieszczonej w pasie drogowym:

a) umieszczone równolegle, prostopadle i ukośnie do osi pasa drogowego 3,00 zł.

b) przenośne ustawione w pasie drogowym 2,00 zł.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni na:

a) ogródki gastronomiczne, handlowe, usługowe, stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne niewymienione 2,00 zł.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/221/04 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i uchwała Nr XXVII/231/04 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr XXV/221/04 z dnia 2 lipca 2004 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »